E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Hrvatski bankarski sustav i problem valutne klauzule

Piutti, Massimo (2012) Hrvatski bankarski sustav i problem valutne klauzule. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Svrha ovog diplomskog rada pod naslovom „Bankarski sustav u Republici Hrvatskoj i problem valutne klauzule“ sastoji se u utvrĊivanju znaĉaja kojeg banke imaju za pojedino gospodarstvo te analizirati problematiku visoke eurizacije koja je dovela do primjene valutne klauzule i pojave tog problema. Cilj je, na temelju spoznaja koje su predoĉene, doprinijeti razumijevanju vaţnosti bankarskog poslovanja za razvoj same zemlje te problematiku korištenja stranih valuta u sustavu umjesto razvijanja povjerenja u vlastitu domaću valutu. Rad je podijeljen u tri temeljne cjeline. Prvo se poglavlje odnosi na teorijsko obrazloţenje vaţnosti banaka, njihovog nastanka i uloge u gospodarstvu putem utjecaja na koliĉinu novca u optjecaju. Definirani su bankarski poslovi koji su se kroz vrijeme sve više diverzificirali, te navedene su razliĉite vrste banaka u skladu s poslovima koje obavljaju. Slijedi definiranje najvaţnijih bankovnih izvještaja koje su banke duţne sastaviti i koji ukazuju na uspješnost njihovog poslovanja, tokom kojeg se pojavljuju razliĉiti rizici koji su detaljno definirani kao i vaţnost njihovog upravljanja i nadziranja. U konaĉnici je definirana vaţnost regulacije bankarskog poslovanja te njena supervizija, uz poseban osvrt na Baselski sporazum o adekvatnosti kapitala i sustava osiguranja depozita. Drugo poglavlje odnosi se na bankarski sustav Republike Hrvatske. Zapoĉinje povijesnim razvojem banaka u Hrvatskoj te problemima nastalih nakon osamostaljenja. Slijedi današnja struktura bankarskog sustava, od broja banaka, njihove imovine i obveza do pokazatelja profitabilnosti, uz poseban osvrt na kreditiranje i izvore sredstava. Analizirani su rizici koji karakteriziraju poslovanje hrvatskih banaka te prikazan je sustav regulacije i supervizije koji se primjenjuje u Hrvatskoj. Treće poglavlje odnosi se na problem euroizacije, odnosno visokog udjela devizno nominirane imovine i obveza gospodarskih subjekata. Dan je kratak pregled stanja u ostalim zemljama regije te razmatrana je mogućnost uvoĊenja eura u Hrvatskoj. Slijedi prikaz valutne usklaĊenosti imovine i obveza hrvatskih banaka, te pojava valutno induciranog kreditnog rizika. Do izraţaja tog rizika došlo je nastankom svjetske financijske krize a pogotovo krize europodruĉja koja je dovela u pitanje opstanak samog eura. To je utjecalo na visoku deprecijaciju kune prema švicarskom franku, što je dovelo u probleme veliki broj kućanstva koji su se zaduţili uz valutnu klauzulu u francima, s obzirom na povoljnije uvjete takvog kreditiranja do 2007. godine. Razmatra se mogućnost ukidanja primjene valutne klauzule te posljedice do kojih bi to dovelo. Rad je rezultat sustavnog istraţivanja i prouĉavanja dostupne struĉne literature. Korištene su induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i dokazivanja, metoda kompilacije, klasifikacije i deskripcije te komparativna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/40
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.7 Međunarodne financije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 24 Sep 2012 11:18
Zadnja promjena: 24 Sep 2012 11:18
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1405

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku