E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Hrvatski turizam u konkurentnom okruženju mediterana

Cnappi, Valentino (2012) Hrvatski turizam u konkurentnom okruženju mediterana. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

«Hrvatski turizam u konkurentskom okruženju Mediterana» naslov je teme koja je izrazito interesantna s različitih motrišta; slučajnog prolaznika, studenta, tisuća zaposlenika u turizmu, pa sve do najviših državnih tijela. Naravno da svaka od tih skupina ima svoje gledište koje je više ili manje relevantno, no možemo se složiti da im je svima zajednička želja za što konkurentijom pozicijom Hrvatske u odnosu na zemlje konkurente. Problem istraživanja biti će analiza turizma Hrvatske, odnosno skupa odnosa i pojava koji proizlaze iz putovanja, s obzirom na turističku orijentiranost zemlje. Pokušat ćemo odgovoriti na određena pitanja kao što su: «Koja je naša pozicija u odnosu na direktne zemlje konkurente, uzimajući u obzir kvalitativne i kvantitativne faktore turističke ponude? Uspijevamo li uopće zadovoljiti rastuće potrebe turista trenutnom turističkom ponudom? Je li naša turistička strategija koncipirana ka dugoročnoj održivosti i efikasnosti?» Zemlja, čija je komparativna prednost gospodarstva turizam, jednostavno nameće potrebu analiziranja takve tematike. Predmet istraživanja obuhvatit će analizu najveće turističke regije svijeta te njene u turističkom smislu najznačajnije članice te njihova komparacija, no fokus će biti na otkrivanjima značajka turizma Hrvatske te njene konkurentske pozicije na Mediteranu. Temeljna radna hipoteza je da Republika Hrvatska kao turistička destinacija Mediterana pokazuje visok stupanj sklonosti turizmu. S tim u svezi u radu se analiziraju čimbenici koji određuju turističku ponudu. Temeljna radna hipoteza složena je i zahtijeva sagledavanje niza čimbenika konkurentnosti te ćemo svrsishodno pridodati pomoćne hipoteze: Turistička ponuda je bazirana na komparativnoj prednosti prirodne očuvanosti. Institucionalna povezanost javnog i privatnog sektora treba postati temelj kvalitetnog ostvarenja turističke ponude. Selektivni oblici turizma su čimbenici proširenja turističke sezone. Kvalitativni iskorak u varijablama indeksa konkurentnosti može se postići pomoću parametara kao što su regulatorni oblik zemlje, poslovno okruženje i infrastruktura, ljudski resursi, kulturna i prirodna dobra. Svrha i cilj istraživanja je postavljanje što je moguće jasnije vizije o stanju turizma u Hrvatskoj te mogućim strategijama razvoja u budućnosti. Metode znanstvenog istraživanja su metoda kvalitativne i kvantitativne analize, ali i metode deskripcije te komparacije. Metoda dedukcije javlja se kao prirodan tijek istraživanja, analize i obrade podataka. Tijekom ovoga rada susrest ćemo se sa šest glavnih poglavlja, koji se sukladno kompleksnosti granaju na potpoglavlja. Istraživanje, pored uvodnog i zaključnog dijela, ima četiri međusobno povezana poglavlja, u kojima se sustavno izlažu stavke turističkih kretanja, te analiza turizma u Hrvatskoj i njenoj konkuretskoj poziciji u odnosu na zemlje konkurente. Prvo poglavlje predstavlja Uvod u kojem je definiran problem i predmet istraživanja, radna hipoteza, svrha i cilj istraživanja te metode znanstvenog istraživanja. Drugo poglavlje Zemlje Mediteranskog bazena upoznaje nas sa karakteristikama najveće turističke regije svijeta, kao i njenim u turističkom smislu najjačim pripadnicama. Te zemlje predstavljaju turističke konkurente Hrvatskoj te će kroz rad doći do izražaja sličnosti odnosno razlike među pojedinim zemljama, kao i pozicija Hrvatske u odnosu na iste. Treće poglavlje Hrvatski turistički potencijali je sadržajno i istraživački najkompleksnije. U prvom se dijelu obrazlažu karakteristike prihvatnog potencijala, zakupu i rezervaciji, te analizi postojeće turističke orijentacije u Hrvatskoj kao i o problemu produživanja sezone. U drugom se dijelu analizira turizam u Republici Hrvatskoj s motrišta prilagodbe globalnim trendovima, te podršci sustava turističkih zajednica. Četvrto poglavlje pod nazivom Hrvatska i konkurentna pozicija u okruženju, s motrišta dokazivanja hipoteze je najznačajnije jer se u istome analiziraju čimbenici indeksa konkurentnosti koji će poslužiti za stjecanje jasne slike i naposljetku dedukcije o konkurentskoj poziciji Hrvatske u okruženju. Nadalje, u poglavlju ćemo se također susresti sa inozemnim izravnim ulaganjima u Hrvatskoj te metodama privlačenja istih, kao bitnog čimbenika za rast gospodarstva, turizma pa i konkurentnosti zemlje. Peto poglavlje Prognoza budućih trendova razvoja regije prikazuje viziju turističkih trendova na Mediteranu u budućnosti. Šesto poglavlje predstavlja Zaključak gdje je izvršena autorova konstatacija u obliku rezimea dokazane hipoteze i sinteza mišljenja i zaključaka spoznatih tokom pripreme i izrade odabrane teme.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/22
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 24 Sep 2012 11:19
Zadnja promjena: 24 Sep 2012 11:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1408

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku