E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvo proračuna grada Poreča

Baranašić, Lara (2011) Računovodstvo proračuna grada Poreča. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Proračunsko je računovodstvo bitan sustav za građane svake države. Ono omogućuje da se cjelokupnoj javnosti predoče informacije o trošenju novca koji je izdvojio svaki građanin bilo putem poreza, doprinosa, kazni ili ostalih stavaka. Za razliku od računovodstva trgovačkih društava, koje ima naglasak na informacije o prihodima, rashodima i financijskom rezultatu pojedinog poduzeća, proračunsko računovodstvo ima za cilj proizvesti pouzdane i točne informacije u cilju opravdanja troškova koji se pokrivaju iz sredstava poreznih obveznika. Uzimajući u obzir činjenicu da je proračunsko računovodstvo širok pojam, u ovom se radu nastoje objasniti sve relevantne stavke istog. Polazi se od samog razvoja i definicije proračunskog računovodstva, sadržajnog i institucionalnog obuhvata sustava u kojima se pobliže nastoji pojasniti termin proračunskog računovodstva, čije se shvaćanje s vremenom mijenjalo, kao i njegova uloga u državi. Institucionalnim obuhvatom definirani su obveznici primjene proračunskog računovodstva. Nadalje je dan pregled sustava hrvatskog računovodstva proračuna, kao i zakonski okvir koji je potrebno poštivati: Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika i o vođenju registra. Zakonom o proračunu definirano je kako su obveznici primjene proračunskog računovodstva: državni proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici JLP(R)S, pa je s toga u radu definiran pojam proračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S. Budući da je sustav hrvatskog računovodstva proračuna u fazi prelaska ka primjeni računovodstvene metode punog nastanka događaja, u radu je opisano modificirano načelo nastanka događaja koje se trenutno primjenjuje u hrvatskom proračunskom računovodstvu, kao i specifičnosti koje primjena ovog načela nosi sa sobom. Dan je prikaz računskog plana koji je temelj za knjigovodstveno iskazivanje imovine, obveza i izvora vlasništva te prihoda (primitaka) i rashoda (izdataka) proračuna i proračunskih korisnika. Valja napomenuti da se isti razlikuje se od računskog plana kojeg koriste trgovačka društva. U nastavku ovog rada navedene su i opisane poslovne knjige koje su korisnici proračunskog računovodstva dužni voditi, kao i financijska izvješća koja su dužni sastavljati. Temeljne poslovne knjige jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige, dok su temeljni financijski izvještaji: bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, te bilješke. Dan je i prikaz pojedinih elemenata računskog plana: imovine, obveza, prihoda, rashoda i vlastitih izvora. U okviru istih objašnjeni su pojedine stavke svakog od gore nabrojanih elemenata. Opisane su i specifičnosti računovodstva proračuna jedinice lokalne i područne samouprave, a odnose se na: naplatu prihoda jedinica od strane porezne uprave, zamjenu zemljišta, povrate poreza i jamčevina, donacije i prijenos imovine, prihode od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja. Proces donošenja proračuna opisan je na primjeru Grada Poreča. Ukratko je opisan i institucionalni obuhvat i sustav unutarnjih financijskih kontrola koji obuhvaća unutarnje financijske kontrole i internu reviziju. Iste možemo promatrati kao alat za odgovorno, transparentno i uspješno upravljanje proračunskim sredstvima. Prikazana je analiza osnovnih financijskih izvještaja grada Poreča za 2007., 2008. i 2009. godinu. Na kraju samog rada uspostavljena je veza između financijskog i upravljačkog računovodstva u cilju racionalnijeg upravljanja javnim novcem. Cilj i svrha ovog rada na temu: Proračunsko računovodstvo grada Poreča, jest dati pregled proračunskog računovodstva u Republici Hrvatskoj, kao i zakonodavni okviri koji se moraju poštivati, načela koja se moraju primjenjivati kao i određene specifičnosti koje valja imati na umu. Cilj je i dati pregled proračunskog računovodstva grada Poreča u okviru kojeg se definira institucionalni obuhvat proračunskog računovodstva grada Poreča, kratka analiza osnovnih financijskih izvještaja grada Poreča, razrada unutarnjih financijskih kontrola i njihova povezanost sa upravljačkim računovodstvom. Svrha je pružiti osnovni model internih izvještaja koji se mogu uvesti u cilju racionalnijeg upravljanja proračunskim novcem. U ovom radu korištena je eksplorativna metoda koja se provodi u slučajevima kada je potrebno više informacija o problemu, te su korišteni sekundarni podaci koji su bili prikupljeni za ranija istraživanja, te iz kompjuteriziranih baza podataka grada Poreča. Prilikom pisanja praktičnog djela ovog rada korištene su metode promatranja i analize dokumentacije. Metodom analize razrađeni su pojedini elementi proračunskog računovodstva Grada Poreča, dok je metoda sinteze korištena za shvaćanje funkcioniranja cjelokupnog sustava proračunskog računovodstva kao i njegovo povezivanje sa upravljačkim računovodstvom.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/12
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:16
Zadnja promjena: 14 Oct 2011 10:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/159

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku