E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Godišnje izvješće u "Viro" d.d.

Milas, Kristina (2012) Godišnje izvješće u "Viro" d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Stalni proces usklađivanja našeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije rezultirao je uključivanjem obveze sastavljanja godišnjeg izvješća u naše zakonodavstvo. Od 2008. godine poduzetnici su dužni sastavljati i godišnje izvješće. Obveza sastavljanja i javnog objavljivanja godišnjeg izvješća propisana je odredbama Zakona o računovodstvu i Zakona o trgovačkim društvima. Sadržaj ovog izvješća, propisan navedenim zakonima, ukazuje na činjenicu da je značajan broj informacija koje se objavljuju u bilješkama uz financijske izvještaje obavezno objaviti i u godišnjem izvješću. Osim obveze izrade godišnjih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku, bilješke uz financijske izvještaje), određeni poduzetnici imaju obvezu izraditi i godišnje izvješće. Tema ovog rada je upravo godišnje izvješće, a da bi prezentirana materija bila što jasnija teorija je upotpunjena primjerom godišnjeg izvješća pri poslovnom subjektu "VIRO" d.d.. Cilj pisanja rada je pobliže objašnjavanje tematike godišnjeg izvješća kako u teorijskom smislu tako i na praktičnom primjeru odabranog poduzeća. Rad započinje pružanjem osnovnih informacija o poduzeću (povijest, lokacija, djelatnost i dr.) koje je uzeto za pojašnjavanje praktičnog dijela rada. Nakon kratkog upoznavanja sa poduzećem slijedi razlaganje same tematike. Najprije se pobliže objašnjavaju temeljne značajke godišnjeg izvješća u sklopu čega se ponajprije razlaže sam pojam godišnjeg izvješća čiju izradu propisuju ZOR i ZTD. Slijedi pobliže objašnjavanje obveznika izrade godišnjeg izješća o stanju društva te njegovo čuvanje i javna objava. Prethodno navedeno razloženo je u prva dva poglavlja rada. Kako se u godišnjem izvješću treba objaviti informacija koja se odnosi na cjenovni i kreditni rizik te rizik likvidnosti i novčanog toka, u nastavku pojašnjavamo navedene kategorije. Kao što je prethodno navedeno, sva iznesena teorija podkrijepljena je primjerom konkretnog poduzeća "VIRO" d.d. i to u šestom poglavlju rada. U sklopu njega pojašnjene su temeljne značajke godišnjeg izvješća odabranog poduzeća. Forma odnosno izgled godišnjeg izvješća nije propisana, već su propisani obvezni elementi odnosno informacije koje bi trebale biti obuhvaćene u godišnjem izvješću. Primjer godišnjeg izvješća o stanju društva započinjemo njegovim predstavljanjem tj. osnovnim podacima o društvu i njegovim organima. Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja šećera. Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) po načelu povijesnog troška, ukoliko nije drugačije navedeno. Udio vlasništva „Viro“ tvornice šećera u temeljnom kapitalu županjske „Sladorane“ iznosi 76,60 %, dok je udio vlasništva Sladorane u temeljnom kapitalu tvrtke „Slavonija Nova“ 77,36 %. Na kraju su analizirane promjene u temeljnim financijskim izvještajima u 2011. godini te uspoređene s onima u 2010. godini. Kao najuspješnija velika tvrtka u Virovitiĉko-podravskoj županiji, „Viro“ tvornica šećera ima veliki utjecaj na agrarnu proizvodnju i jačanje gospodarstva, ali istovremeno i na podizanje standarda proizvodnje. Stalnim ulaganjima u modernizaciju opreme povećavaju učinkovitost proizvodnje i kvalitetu proizvoda te smanjuju utjecaj na okoliš. Uspjeh njihovih nastojanja dokazuju brojni certifikati, kao i visok udio šećera koji izvoze na zahtjevno europsko trţište. Pri pisanju ovog rada korištene su različite znanstvene metode. Najznačajnija je deduktivna metoda jer rad polazi od općenitog razlaganja godišnjeg izvješća te služi za objašnjenje činjenica i zakona. Pored navedene, korištena je i metoda kompilacije prilikom citiranja drugih autora te komparativna metoda, koja je upotrijebljena prilikom usporedbe zahtjeva ZOR-a i ZTD-a. U praktičnom dijelu ovog rada korištene su statističke metode te metoda studija slučaja. Metoda studija slučaja korištena je jer je radom opisano godišnje izvješće jednog poduzeća, dok je statistička metoda korištena prilikom grafičkog prikazivanja statističkih podataka „Viro“ d.d.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/83
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:46
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1690

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku