E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza financijske sposobnosti poduzeća Laguna Poreč

Kalčić, Melani (2012) Analiza financijske sposobnosti poduzeća Laguna Poreč. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Kako bi različiti korisnici informacija mogli donijeti kvalitetne poslovne odluke potrebne su im brojne informacije o poslovanju poduzeća, a budući da se većina tih informacija nalazi upravo u financijskim izvještajima vidljiva je važnost njihove analize što je ujedno i predmet ovog diplomskog rada. Kako bi se podaci iz financijskih izvještaja pretvorili u korisne informacije potrebne za donošenje odluka provedene su horizontalna i vertikalna analiza izvještaja te izračunate skupine različitih pokazatelja. Horizontalnom je analizom poduzeća izvršena usporedba podataka kroz petogodišnje izvještajno razdoblje čime je u aktivi utvrđeno blago smanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine dok je kratkotrajna imovina tijekom promatranog razdoblja dvostruko povećana. U pasivi je došlo do blagog smanjenja pozicije kapitala i rezervi kao posljedica smanjenja zadržane dobiti zbog isplate dividendi u 2009. i 2010. godini, a u promatranom je razdoblju došlo i do smanjenja iznosa kratkoročnih obveza što uz povećanje kratkotrajne imovine ukazuje na povećanje likvidnosti poslovnog subjekta. Analizom izvještaja o dobiti, uz izuzetak 2009. godine, vidljivo je veće povećanje prihoda u odnosu na povećanje rashoda posljedica čega je povećanje dobiti. Vertikalnom analizom prikazana je struktura pojedinog financijskog izvještaja u 2011. godini, te je analizom bilance utvrđeno kako se čak 87% ukupne aktive odnosi na dugotrajnu imovinu u čijoj strukturi prevladavaju građevinski objekti i zemljište što je i očekivano s obzirom na djelatnost promatranog poduzeća. U strukturi pasive vrlo visoki udio od 96% imaju kapital i rezerve, dok se obveze sa udjelom od 3% u potpunosti odnose na kratkoročne obveze. Analizom računa dobiti i gubitka vidljivo je kako najveći udio u ostvarenim prihodima imaju upravo poslovni prihodi ostvareni obavljanjem glavne djelatnosti poduzeća, dok se poslovni rashodi najvećim dijelom odnose na materijalne troškove, troškove osoblja i amortizaciju. U analizi financijskih izvještaja vrlo važnu ulogu imaju pokazatelji grupirani u nekoliko skupina – pokazatelje imobiliziranosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti i profitabilnosti, pokazatelje investiranja te pokazatelje na temelju novčanog tijeka čijim je izračunom utvrđeno kako Laguna Poreč u svom poslovanju ostvaruje visoku razinu likvidnosti i izrazito nisku zaduženost, odnosno da za financiranje projekata preferira korištenje vlastitim izvorima sredstava. Pokazatelji ekonomičnosti su tijekom cijelog promatranog razdoblja veći od 1 što ukazuje na to da su prihodi veći od rashoda, te da poduzeće posluje ekonomično i ostvaruje pozitivan financijski rezultat posljedica čega su i pozitivni pokazatelji profitabilnosti. Pokazatelji investiranja, kao pokazatelji isplativosti investiranja u dionice ovog poduzeća su relativno visoki, te dovode do zaključka kako poduzeće preferira isplatu dividendi u odnosu na zadržavanje dobiti u poduzeću, budući da je u određenim godinama iznos dividendi veći od iznosa neto dobiti, što znači da je dio dividendi isplaćen iz zadržane dobiti poduzeća. međutim, kako izračunati pokazatelji sami za sebe ne govore mnogo u ovom je radu izvršena usporedba poduzeća Laguna Poreč sa najznačajnijim konkurentima – Rivierom Holding, Maistrom te Arenaturistom na temelju čega je donesen zaključak kako se prema svim pokazateljima Laguna Poreč nalazi u zavidnoj poziciji u odnosu na sva ostala promatrana poduzeća. Temeljem cjelokupne provedene analize može se zaključiti kako je Laguna Poreč uspješno i održivo poduzeće na što ukazuje i njegova liderska pozicija te dugogodišnje profitabilno poslovanje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/140
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.322 Investicije. Formiranje kapitala
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:17
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1767

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku