E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Upravljanje organizacijskim promjenama proizvoda i usluga

Vinko, Marko (2013) Upravljanje organizacijskim promjenama proizvoda i usluga. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img]
Preview
PDF

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (907kB) | Preview

Sažetak

Okolina kakva danas jest, utjeĉe na poduzeća da provode uĉestale organizacijske promjene kako bi se promijenila postojeća organizacija. Ţelja za uspjehom i većom djelotvornošću dovodi do kontinuiranog procesa promjena unutar poduzeća. Proces promjena mora biti kontinuirani najviše radi jake konkurencije na globalnom trţištu. Koliko ĉesto provoditi organizacijske promjene to će ovisiti od poduzeća do poduzeća i njihove poslovne politike. Vaţan ĉimbenik uspješnosti poduzeća jest taj da ono mora biti fleksibilno, lako prilagodljivo i uvijek spremno na promjene. Ukoliko poduzeće primijeti da ima problem sa slabijom prodajom vlastitih proizvoda, mora zapoĉeti sa procesom upravljanja organizacijskim promjenama proizvoda ili usluga. Poduzeće moţe uvidjeti takav utjecaj u trenutku kada se potrošaĉi prestanu interesirati za njihov proizvod. Razlog prestanka kupnje moţe biti slaba kvaliteta, visoka cijena, dizajn, ambalaţa ili nekvalitetni servis. Vaţno je da u poduzeću bude dobro organizirana politika proizvoda koja će voditi brigu o kontinuiranom procesu inoviranja proizvoda. Politika je vaţna za rast i razvoj poduzeća jer se brine oko razvoja novog proizvoda, redizajna proizvoda te njegova plasiranja na trţište i prodaju proizvoda. Najvaţnije je da poduzeće poznaje potrošaĉe kojima plasira proizvode, da vodi brigu o zadovoljnim potrošaĉima jer se na tome temelji uspjeh poslovanja. Vaţno je zadrţati i imati vjerne kupce koji će biti lojalni odreĊenom proizvodu odnosno marki proizvoda. Stoga, poduzeće mora voditi brigu da potrošaĉima nudi proizvod koji će imati što bolja trţišna svojstva jer time proizvod dobiva na vrijednosti. Rad se sastoji od tri dijela, pri ĉemu je uţa tematika razraĊena od drugog do petog poglavlja. U drugom poglavlju objašnjava se organizacijska dinamika, njezina vaţnost u poduzeću te kakav utjecaj ima na postizanje organizacijske djelotvornosti. TakoĊer, spomenut će se organizacijska kultura i sukobi u organizaciji kojima se pridaje sve veća paţnja u poduzećima. U trećem poglavlju bit će rijeĉi o organizacijskim promjenama poduzeća. Navest će se razlozi zašto je nuţno provoditi promjene te koliko ĉesto valja provoditi promjene. Na to će se nadovezati pojam sukoba koji je usko povezan sa promjenama. Razmotriti će se pitanje da li je sukob poţeljna ili nepoţeljna pojava u poduzeća. Na kraju će biti obraĊene vrste organizacijskih promjena. U ĉetvrtom poglavlju se obraĊuje upravljanje organizacijskim promjenama proizvoda i usluga. Zbog ĉega se javlja, zašto je vaţno i koji ĉimbenici utjeĉu na potrebu za organizacijskim promjenama proizvoda i usluga. U ovome dijelu će se obraditi politika proizvoda ili usluga kao instrument marketinškog miksa, vaţan proces zasluţan za razvoj poduzeća. U petom poglavlju izvršena je analiza poslovanja poduzeća Arenaturist d.d. s osvrtom na hotel Park Plaza Histria. U ovom dijelu analizirane su opće odrednice poslovanja poduzeća kao što je djelatnost poduzeća, podaci o financijskim rezultatima te analiza organizacijske promjene proizvoda i usluge. Nakon obrade petog poglavlja, slijedi zakljuĉno razmatranje koje je obraĊeno u šestom poglavlju. Kod obrade tematike korištena je domaća i strana literatura, izvori sa Interneta te ĉlanci. Od znanstvenih metoda primijenjene su metode analize i sinteze, metode indukcije i dedukcije, komparativna metoda, metoda deskripcije te metoda ispitivanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/23
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.542 Mikroekonomija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 08 Apr 2013 06:03
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:08
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2125

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku