E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj sustava za upravljanje učinkovitošću visokoškolske institucije

Delcaro, Raffaele (2013) Razvoj sustava za upravljanje učinkovitošću visokoškolske institucije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Upravljanje učinkovitošću obuhvaća sve aktivnosti koje osiguravaju da se ciljevi konstantno mjere na učinkovit i djelotvoran način. Mjerenjem ciljeva pomoću mjera učinka kompanije znaju u kojoj su fazi na putu ostvarivanja njihovih ciljeva odnosno strategija. Danas se kompanije nalaze u modernom poslovnom okruženju koje se neprestano mijenja. U takvom okruženju mogu opstati samo "prilagodljive" kompanije. U klasičnom poslovnom okruženju, bile su uspješne one kompanije koje su imale i stvarale dugotrajne i ostale "tvrde" imovine iskazane u računovodsvenoj bilanci; danas takve kompanije bez "nevidljive", "neopipljive" imovine nebi opstale. "Meka" imovina proizlazi iz intelektualnog kapitala u koji se mogu uključiti odnos s dobavljačima, odnos s klijentima, znanje zaposlenika, kultura, inovacije, poslovna klima, te na osnovu tih čimbenika se stvara današnja konkurentnost kompanije. Može se reći kako se dogodio veliki pomak sa tradicionalnog sustava proizvodnje Adama Smitha1 "rad – zemlja – kapital" ka današnjem sustavu u kojemu su glavni faktori "znanje – ideje – inovacije". Kako su se mijenjali faktori proizvodnje, tako su se morale mijenjati i mjere učinka npr. sa broja radnih sati, vrijeme proizvodnje, broj gotovih proizvoda, i sl. na broj prijedloga poboljšanja, broj sati team buildinga, provedeno vrijeme s klijentima i sl., tako su se pojavile i suvremene metode mjerenja učinkovitosti. 1990. godine Robert Kaplan i David Norton predstavili su metodu uravnoteženih tablica rezultata (eng. balanced scorecard). Uravnotežene tablice rezultata opisuju se kao pažljivo odabrani skup mjera dobivenih iz strategije neke organizacije koje se mogu kvantificirati. Svrha uravnoteženih tablica rezultata jest pretvaranje misije i strategije organizacije u ciljeve i pokazatelje uspješnosti poslovanja, koji se promatraju kroz četiri perspektive: financijska perspektiva, perspektiva klijenta, perspektiva unutarnjih poslovnih procesa i perspektiva učenja i rasta Uravnotežene tablice rezultata u organizacijama mogu djelovati kao komunikacijski alat (strateška mapa), sustav mjerenja te sustav strateškog upravljanja. Strateška mapa predstavlja grafički prikaz što je potrebno učiniti u svakoj od četiri perspektiva kako bi se ispunili ciljevi kompanije. Uravnotežene tablice rezultata se primjenjuju u poslovnim profitnim organizacijama, ali mogu se primijeniti i u visokoškolskim institucijama što su sveučilišta, veleučilišta, visoka škola ili znanstveni institut. Prema navedenoj tvrdnji definiraju se hipoteza i cilj rada. Osnovna hipoteza rada je da primjena uravnotežene tablice rezultata u visokoškolskim institucijama doprinosi povećanje njihove učinkovitosti. Cilj rada je kreirati prijedlog sustava uravnotežene tablice rezultata u visokoškolskoj instituciji, razvojem strateške mape i njenih pokazatelja. Rad se, osim uvoda, zaključka i popisa slika i tablica i literature, sastoji od šest poglavlja. On započinje s definicijom temeljnih pojmova kao što su učinkovitost, djelotvornost i efikasnost koji se često spominju u cijelom radu. Nakon pojašnjenja tih pojmova, prijeći će se na poduzeće i zašto je važno mjerenje rezultata poslovanja. Kvalitativnom pristupu mjerenja uspješnosti poslovanja poduzeća pripadaju suvremene metode upravljanja učinkovitosti: Šest sigma, ključni pokazatelji uspješnosti, metodologija mjerenja uspješnosti i uravnotežene tablice rezultata. Svaka od ovih metoda biti će pojašnjena ukratko. U poglavlju broj tri, uravnotežene tablice rezultata opisuju se opširnije jer će se u naknadnim poglavljima primjenjivati u praksi. Poglavlje počinje povijesnom slikom uravnoteženih tablica rezultata, kako su nastale i mijenjale se s vremenom a zatim će se vidjeti i koja je njihova svrha. Uravnotežene tablice rezultata jesu metoda koja sadrži četiri gledišta odnosno perspektiva: financijska, klijenta, unutarnjih poslovnih procesa i perspektiva učenja i rasta. Za svaku od perspektive će se dati definicija i primjeri mogućih mjerenja. Uravnotežene tablice rezultata mogu se shvatiti i na tri načina: kao komunikacijski alat, kao sustav mjerenja i kao sustav strateškog upravljanja, te će se obrazložiti svaki od tih načina. Na kraju ovog poglavlja prikazati će se prednosti i nedostaci ove metode mjerenja učinkovitosti. U četvrtom poglavlju prikazati će se kako visokoškolske institucije primjenuju uravnotežene tablice rezultata. Na početku će se definirati što je to visokoškolska institucija, a zatim biti će vidljiv i spisak poznatih Svjetskih sveučilišta koja primjenjuju navedenu metodu. Temeljni dio ovog poglavlja jest analiza načina provedbe uravnoteženih tablica rezultata na sveučilištima, u kojem će se promatrati primjena na tri Sveučilišta: Sveučilište u Iranu, Thailandu i Engleskoj. U samoj analizi postavljena su tri cilja: usporedba u primjeni metode, usporedba primjene između Europska i Svjetskih sveučilišta i prikaz prednosti i nedostataka implementacije metode kod ovih sveučilišta. Nakon analize slijede rezultati i diskusija kao kratki zaključak. Peto poglavlje opisuje razvoj uravnoteženih tablica rezultata i koje su faze razvoja. Razvoj se sastoji od 10 koraka koji će biti na kratko opisani. Iduće poglavlje je pod naslovom "sustav za upravljanje učinkom". Sustav za upravljanje učinkom omogućava organizaciji poboljšanje radnog učinka i donosi ove koristi: Bolje odluke, veća agilnost i veća učikovitost. Sustav za upravljanje učinkom je samo ipak jedan segment poslovne inteligencije. Poslovna inteligencija je jako opširan pojam, stoga će se ukratko opisati samo temelji i dati prikaz sustava poslovne inteligencije. Poslovna inteligencija u današnjem poslovnom svijetu se primjenjuje kroz različite softverske alate, jedan od najpoznatijih je IBM® Cognos® BI. Ukratko se opisuje što ovaj softver omogućava, ali je najbitnija slika arhitekture poslovne inteligencije. Arhitektura se sastoji od tri sloja: Prezentacijski, aplikacijski i podatkovni sloj. Biti će vidljivo koji je cijeli proces poslovnog odlučivanja od podataka smješten u bazama podataka, do gotovih izvještaja kao potpora menadžerima pri donošenju odluka. U sedmom i ključnom poglavlju rada, razviti će se sustav za upravljanje učinkovitosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na samom početku poglavlja dati će se kratki prikaz cijelog sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Hrvatska kao potpisnica Bolonjske deklaracije, mora imati usklađeni sustav studiranja kao i u ostalim zemljama, dok je sustav visokog obrazovanja određen zakonima Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja. U nastavku su prikazani praktični pokazatelji visokoškolske institucije u Republici Hrvatskoj i trendovi upisa studenata. Nakon prikaza cijelog sustava, slijedi i prikaz odabranog Sveučilišta: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Vidjeti će se povijesni razvoj od pedesetih godina do danas, koji su studentski programi na Sveučilištu, organizacijska struktura, misija i vizija Sveučilišta te strategija. Prema ranijim primjerima i prema fazama razvoja izrađuju se uravnotežene tablice rezultata za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Na temelju misije izrađuje se strateška mapa. Nakon strateške mape vidljiv je popis svih mjera učinka odnosno indikatora uspješnosti, i definicija svakoga od indikatora. Svaki indikator se klasificira prema svojoj perspektivi i vrsti, te će u konačnici biti prikazana strateška mapa Sveučilišta Jurja Dobrila u Puli s indikatorima uspješnosti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/30
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 07 May 2013 11:46
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2204

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku