E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Međuovisnost financijskog sustava i gospodarskog rasta

Drobac, Dragan (2013) Međuovisnost financijskog sustava i gospodarskog rasta. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Iako su osnove izučavanja ekonomije i ekonomskog rasta formirane još u djelima Adama Smitha, od 80-tih godina 20. stoljeća proučavanje ekonomskog rasta postalo je jedno od najfrekventnijih područja ekonomskih istraživanja. Npr., SAD i Velika Britanija su u 20. stoljeću mnogostruko povećale životni standard svoje populacije zahvaljujući ekonomskom rastu dok su zemlje kao npr. Argentina neučinkovitim ekonomskim politikama i mjerama gotovo u potpunosti degradirale svoj jak ekonomski status nakon II svjetskog rata. Iz tog razloga analiza čimbenika i potrebnih preduvjeta za ostvarenje gospodarskog rasta, koji se može mjeriti kao godišnje povećanje BDP-a po stanovniku ili BDP-a po radniku (produktivnost) predstavlja izuzetno važno i izazovno područje ekonomskog istraživanja. Kroz ekonomsku povijesti moguće je uočiti različite čimbenike koje su pojedine države doveli do ekonomskog procvata. To se prvenstveno odnosi na investicije u ljudski i fizički kapital, razvitak i potenciranje međunarodne razmjene te otvorenosti gospodarstva, investicije u nove tehnologije i brojne institucijske čimbenike. Kod suvremenih tržišnih gospodarstava ekonomski se rast većinom određuje rastom inputa rada i kapitala te tehnološkom promjenom. Međuovisnost ekonomskog rasta i financijskih sustava tek u posljednjih 30-tak godina postaje bitan predmet ekonomskih istraživanja. Ključna uloga razvoja financijskog sustava u kao važnog preduvjeta za brži rast BDP-a sagledava se sa pozicije efikasnijeg financiranja kapitala i difuzije novih tehnologija, odnosno temeljnih čimbenika rasta produktivnosti. Razvijeni financijski sustavi omogućuju investitorima generiranje viših stopa prinosa na ulaganja u kapitalne i ostale investicije što direktno utječe na povećanja stope rasta outputa u gospodarstvu. Brojni autori u navedenim istraživanjima rabili su različite pojmove poput; financijski sustav, financijski razvoj, financijska tržišta i sl., izučavajući razne funkcije financijskog sustava i njihovog utjecaja na gospodarski rast, a u radovima se u većini slučajeva koriste vrijednosti koji se odnose na financijsko posredovanje, poglavito onih koji se tiču tranzicijskih zemalja. Kao bazne pokazatelje razvijenosti financijskog sustava, koji se koriste u modelima za analizu međuovisnosti s ekonomskim rastom, ekonomisti većinom koriste pokazatelje veličine, aktivnosti, efikasnosti i koncentracije financijskih posrednika i tržišta. Izučavanje međuovisnosti financijskog razvoja i gospodarskog rasta zahtijeva novi pristup proučavanja i kreiranje ekonomskih politika usmjerenih ka ostvarivanju održivog ekonomskog rasta. Bilo kakav oblik investicija; u opremu, ljudski kapital ili nove tehnologije, predstavlja krucijalni čimbenik rasta produktivnosti. Stoga je vrlo bitno proučavati ekonomske politike i institucijske reforme koje će osigurati efikasno financiranje istih. Uz navedeno, kriza povećavanja vanjskog duga koja eskalira u većini zemalja u razvoju ukazuje na potrebu kreiranja i uspostavljanja kvalitetnog financijskog sustava, temeljenog na osnovnim ekonomskim načelima, sposobnog za kanaliziranje iskorištavanja nacionalnih resursa u svrhu financiranja visokokvalitetnih projekata. Upravo navedeni argumenti bili su poticaj velikom broju zemalja u razvoju za provođenje reforme financijskog sustava s ciljem eliminacije barijera koje su usporavale razvoj financijskog a time i realnog sektora. Ispravno identificiranje svih ključnih komponenti ekonomskog rasta kao i snaga njihovog utjecaja na dugoročni rast BDP-a predstavlja iznimno bitan preduvjet za pravilno kreiranje smjernica razvoja koje bi gospodarstvo trebalo dovesti na put ka dugoročnom ekonomskog blagostanju. Iz tog je razloga u svakoj državi potrebno provesti analizu svih aktivnosti u gospodarstvu koje potiču njihov dugoročni ekonomski rast i razvoj. Rad je, pored uvodnog i zaključnog dijela, sastavljen od šest međusobno povezanih poglavlja putem kojih se sustavno razmatra i istražuje međuovisnosti financijskog razvoja i gospodarskog rasta. U uvodnom dijelu definiran je problem i hipoteza istraživanja, svrha i ciljevi istraživanja, znanstvene metode istraživanja te je pojašnjena kompozicija rada. U drugom dijelu, analiziraju se izvori i modeli ekonomskog rasta, sa posebnom naglaskom na Solow model koji se smatra pretečom svih suvremenih modela rasta te endogenim modelima rasta. Treće poglavlje definira financijski sustav, njegove sastavne dijelove, specifičnosti te uloge financijskih posrednika i financijskih tržišta u obavljanju gospodarskih funkcija. Četvrti dio analizira indikatore financijskog razvoja. U petom poglavlju kao rezultat empirijskog istraživanja koje je podijeljeno na dva glavna područja izučavanja; financijsko posredovanje banaka i ekonomski rast; tržište dionica, financijske strukture i ekonomski rast. Slijedom analize iznijet je prikaz koji ukazuje na korelaciju između stupnja razvoja i integracije financijskog sustava i gospodarskog rasta. U zaključku su dane ključne misli o hipotezi i temi rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2013/31
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.35 Gospodarski rast
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 07 May 2013 11:47
Zadnja promjena: 15 May 2014 06:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2205

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku