E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Fažana kao destinacija kulturnog turizma

Vitasović, Aljoša (2008) Fažana kao destinacija kulturnog turizma. In: Fažanski libar 3. Amforapress, Pula, Pula, pp. 117-131. ISBN 978-953-6453-10-8

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Sagledamo li turizam kao heterogenu pojavu, koja je dinamična te se neprestno razvija zadovoljavajući potrebe sudionika turizma, globalni turistički trendovi nameću novo poimanje turizma i pojavu "novih" turista. Stoga, management turističkih destinacija mora prilagoditi činitelje turističke ponude novonastalim zahtjevima. Atraktivni elementi destinacije moraju biti nadopunjeni dodatnim aktivnostima, a izvrsnost turističke destinacije mjere isključivo ostvarenim doživljajem. Upravo takva diverzifikacija potreba i motiva zbog kojih osobe izabiru posjet nekoj turističkoj destinaciji, a motivirani su u potpunosti i/ili parcijalno kulturom, dovode do razvitka kulturnog turizma. Ovim radom se želi prikazati trenutno stanje turizma u Općini Fažana, ali ne s stajališta ekonomskih činitelja, već se prikazuje percepcija turista i domicilnog stanovništva Općine Fažana koja biva shvaćenom kao turistička destinacija. Pri čemu se zaključuje da posjet Općini Fažana biva motiviran i novim iskustvima i novim doživljajima. Turistička valorizacija podrazumjeva kvalitativnu i kvantitativnu ocjenu vrijednosti turističkih motiva, čiji rezultati dobiveni istraživanjem upućuju na razvoj kulturnog turizma u Fažani kao glavnog oblika turizma. Za uspješan plasman destinacije na turističkom tržištu potrebno je poznavati motive dolaska u destinaciju, ali i motive za posjet kulturnim atrakcijama, te raspolagati informacijama jesu li turisti zadovoljni ponuđenim kulturnim "proizvodom" i metodu oplemenjivanja iste. Potrebito je koristiti kulturu i kulturno naslijeđe u svrhu zadovoljenja turističkih potreba, na način da se spozna korelacija između kulturnih resursa, kao što su spomenici, manifestacije i sl., s jedne strane, i očekivanog doživljaja turiste, s druge strane. Kulturni "proizvod" treba formirati kao atrakcijski "proizvod" koji se nudi turistima koji traže da pobliže upoznavanje s prošlim i sadašnjim nasljeđem destinacije. Kulturni turizam i formiranje kulturnog turističkog proizvoda za turističku destinaciju poput Općine Fažana ima višestruke koristi, što je i potvrđeno i strateškim dokumentima Općine Fažana.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: Fažana, kulturni turizam, kulturni proizvod, kulturni turist, Istra
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:08
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:08
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3178

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku