E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza financijskih izvještaja poduzeća "Aluflexpack" d.o.o., Zadar

Maraston, Mateo (2010) Analiza financijskih izvještaja poduzeća "Aluflexpack" d.o.o., Zadar. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (741kB)

Sažetak

Poslovanje poduzeća u suvremenim tržišnim uvjetima izloženo je brojnim rizicima i promjenama. Kako bi se osigurali uvjeti potrebni za razvoj poduzeća i njegov opstanak na tržištu nužno je upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća, a ono je moguće samo na osnovu pravovremene, namjenske i upotrebljive informacije. Većina takvih informacija nastaje u računovodstvu, a sadržane su u financijskim izvještajima. Financijski izvještaji krajnji su rezultat računovodstvenog procesa, a pružaju informacije o financijskom položaju, uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća koje će biti korisne širokom krugu korisnika u donošenju poslovnih odluka. Dakle, informacije sadržane u financijskim izvještajima od izuzetne su važnosti pri donošenju ispravnih odluka za planiranje i upravljanje poduzećem. Pod temeljnim financijskim izvještajima podrazumijevamo Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjeni vlasničke glavnice te Bilješke uz financijske izvještaje koji detaljnije obrazlažu informacije sadržane u ostalim temeljnim financijskim izvještajima ili druge informacije koje tamo nisu sadržane a mogu biti važne za korisnike. Međutim, da bi se informacije iz ovih izvještaja mogle efikasno upotrijebiti u planiranju i upravljanju poslovanjem potrebno ih je detaljno analizirati uz pomoć odgovarajućih metoda. Također, korisne informacije za donošenje odluka su i određeni financijski pokazatelji koji se formiraju iz temeljnih financijskih izvještaja. Točnost i pouzdanost tih pokazatelja ovisi o točnosti i pouzdanosti podataka u financijskim izvještajima. Zato izvještaji moraju zadovoljiti određena kvalitativna obilježja, važnost, razumljivost, pouzdanost i usporedivost. Zbog toga se oni sastavljaju u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja radi smanjivanja razlika u kriterijima za priznavanje pojedinih pozicija, što omogućava bolju usporedivost i razumljivost financijskih izvještaja. Predmet istraživanja ovog rada su, dakle, temeljni financijski izvještaji kao izvor najvažnijih poslovnih informacija i njihova analiza kao osnova za donošenje važnih poslovnih odluka. Kao primjer, korišteni su financijski izvještaji poduzeća Aluflexpack d.o.o., Zadar, za 2007. i 2008. godinu. Poduzeće Aluflexpack d.o.o. je trgovačko poduzeće čija je osnovna djelatnost proizvodnja plastičnih folija i fleksibilne ambalaže. Na temelju prezentiranih financijskih izvještaja pokušat će se analizirati i ocjeniti uspješnost poslovanja, odnosno njegov financijski položaj i na taj način dokazati značaj financijskih izvještaja za njihove korisnike. Svrha i cilj istraživanja ovog rada je analiza informacija i podataka koji su prikazani u financijskim izvještajima poduzeća Aluflexpack d.o.o. Cilj je prikazati uspješnost poslovanja poduzeća korištenjem financijskih pokazatelja te utvrditi pozitivne ili negativne trendove poslovanja. Ocjene dobivene analizom financijskih izvještaja uprava poduzeća koristi za donošenje kratkoročnih ili dugoročnih odluka o daljnjem poslovanju poduzeća. Stoga, može se zaključiti da temeljni financijski izvještaji utječu na uspješnost vođenja poduzeća. Da bi se ostvarila svrha i cilj istraživanja ovog rada bilo je potrebno koristiti određene znanstvene metode. Metodom analize predmet istraživanja se raščlanjuje na jednostavnije djelove te se oni proučavaju zasebno u interakciji s drugim djelovima cjeline. Metoda sinteze je korištena za proces obrnut od procesa analize. U radu su također korištene induktivna i deduktivna metoda. Induktivna metoda se koristila na način da se sagledavanjem djelova dolazilo do spoznaja o cjelini, a deduktivnom se metodom, na temelju cjeline, dolazilo do zaključka o djelovima. Osim navedenih metoda korištene su još: metoda komparacije (usporedbe) te metoda deskripcije (opisna metoda). Uz ove metode koristit će se i tablično i grafičko prikazivanje podataka. Diplomski rad strukturiran je u šest cjelina. U prvom uvodnom dijelu utvrđuje se problem istraživanja, svrha i ciljevi istraživanja te znanstvene metode korištene u izradi rada. Drugi dio pod naslovom Obilježja i značaj analize financijskih izvještaja objašnjava pojam analize financijskih izvještaja i njihov značaj za poslovanje poduzeća. U trećem dijelu, Temeljni financijski izvještaji, teoretski se obrađuju temeljni financijski izvještaji, njihov pojam, sadržaj, oblik iskazivanja i pozicije koje ih sačinjavaju. Četvrti dio pod naslovom Pokazatelji analize financijskih izvještaja daje osvrt na neke od važnih pokazatelja analize financijskih izvještaja koji se formiraju na temelju bilance i računa dobiti i gubitka, a produbljuju i proširuju uvid u financijsku situaciju poduzeća. Analiza financijskih izvještaja poduzeća "Aluflexpack" d.o.o., Zadar je tema petog dijela rada u kojem se pokazuju i obrađuju konkretni financijski izvještaji ovog poduzeća, a odnose se na 2007. i 2008. godinu. Dakle, analizira se poslovanje, odnosno njegova uspješnost uspoređujući dva razdoblja, tekuće sa prethodnim, na osnovu čega se donose sudovi i zaključci. Zbog nemogućnosti dolaska do potrebnih analitičkih podataka poduzeća za pet uzastopnih godina, analiza financijskih izvještaja poduzeća Aluflexpack d.o.o., Zadar, ograničila se na samo dvije godine, i to na 2007. i 2008. godinu. Šesti, posljednji dio, Zaključak, rezimira cjelokupan rad, potvrđuju se uvodne teze te daje odgovor na ciljeve istraživanja i iznose spoznaje do kojih se došlo.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/26
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:06
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/426

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku