E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Konsolidiranje financijskih izvješća "Istraturist Grupe" Umag

Berač, Mirjana (2009) Konsolidiranje financijskih izvješća "Istraturist Grupe" Umag. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (357kB)

Sažetak

Konsolidirana financijska izvješća predstavljaju financijska izvješća grupe, prezentirane kao da je grupa jedno društvo. S tim izvješćima se osigurava uvid u imovinsko stanje, financijsko stanje i položaj svih poslovnih subjekata u grupi. Konsolidirana financijska izvješća nužna su menadžerima kompanija, sadašnjim i budućim vlasnicima, vjerovnicima, kreditorima, kao i analitičarima tržišta kapitala. Glavni cilj sastavljanja konsolidacijskih financijskih izvješća je preuređivanje rezultata poslovanja i ostalih financijskih izvješća kao da grupa predstavlja jedno društvo. Konsolidirano financijsko izvješće sadrži konsolidiranu bilancu stanja, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirane promjene glavnice, konsolidirano izvješće o novčanom toku i računovodstvene politike i bilješke uz konsolidirana financijska izvješća. Ta izvješća izrađuju pravne osobe koje su matica u odnosu prema podružnicama, tako da oni budu prezentirani kao izvještaji grupe, odnosno jedne ekonomske cjeline. Ostvarivanjem većinskog udjela matica postiže kontrolu upravljanja financijskim i poslovnim politikama poduzeća-podružnica, tako da se ostvare koristi od njihovih aktivnosti. Spajanje financijskih izvještaja matice i njezinih podružnica, nazvano procesom konsolidacije financijskih izvještaja, predstavlja konsolidaciju u užem smislu riječi koja je predmet ovog diplomskog rada. Cilj rada je opisati karakteristična svojstva konsolidiranih financijskih izvještaja, te pripremiti i izraditi konsolidiranu bilancu i ostale konsolidirane izvještaje. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za maticu i njezina društva kćeri obvezna su u vezi s godišnjim obračunom poslovanja. Sukladno članku br.30.st.1. Zakona o računovodstvu (Nar.Novine br.90/92), zakonski predstavnik poduzetnika u roku od devet mjeseci nakon isteka poslovne godine dužan je konsolidirana izvješća predočiti vlasnicima. Za izradu ovog diplomskog rada upotrijebljena je metoda kvantitativne analize. Podatci su prikupljeni na terenu, iz dostupne literature, stručnih časopisa i putem interneta, čiji se popis nalazi na 33. stranici. Materija je razrađena kroz primjer konsolidacije financijskih izvještaja „Istraturist grupe“. Konsolidirani financijski izvještaji trebaju biti informacija o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Grupe kao cjeline.Ovim radom cilj je bio predočiti postupak konsolidacije financijskih izvještaja grupe koja već ima konsolidirane izvještaje prethodne godine, pri čemu je predočeno rješavanje samo nekih problema koji se javljaju u konsolidaciji. Konsolidirani financijski izvještaji matičnog društva Istraturist d.d. i njegove podružnice Istra golf d.o.o. pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Financijski izvještaji pripremljeni su pod pretpostavkom da će Grupa nastaviti poslovati u skladu s načelom neograničenosti vremena poslovanja. Podružnica je društvo nad kojim Istraturist d.d. posredno ili neposredno ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama društva tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Podružnica je u cijelosti konsolidirana od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Istraturist d.d.Umag. Stanja i transakcije unutar grupe, eliminirani su prilikom konsolidacije temeljnih financijskih izvještaja. Prema mišljenju revizora, financijski izvještaji prikazuju realno i objektivno financijski položaj Grupe i Društva na dan 31.prosinca 2007. godine, rezultate njihovog poslovanja i njihove novčane tokove za godinu koja je tada završila sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Ovim radom pokušalo se djelomično analizirati specifična svojstva konsolidiranih financijskih izvještaja, te bit eliminiranja međukompanijskih transakcija u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_23
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.1 Oblici poduzeća. Financiranje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:33
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:33
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/499

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku