E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Revizija financijskih izvještaja Društva RABAC, d.d. Rabac

Bubić Kos, Tina (2009) Revizija financijskih izvještaja Društva RABAC, d.d. Rabac. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (868kB)

Sažetak

U suvremenim uvjetima privredivanja revizija je jedna od najznacajnijih pretpostavki tržišnog gospodarstva i privatnog poduzetništva, buduci da ona štiti interese vlasnika kapitala i osigurava vjerodostojnije informacije potrebne za upravljanje poslovanjem i razvojem društva. Financijski izvještaji temeljna su podloga i polazište za ocjenu i analizu poslovanja poduzeca. Revizija je neovisno ispitivanje financijskih izvještaja ili onih financijskih informacija koje se odnose na subjekt, onaj profitno usmjeren ili onaj koji to nije, bez obzira na njegovu velicinu ili zakonski oblik, kad je takvo ispitivanje potaknuto s namjerom izražavanja mišljenja o tome. Revizija financijskih izvještaja se temelji na financijskim izvještajima propisanim Zakonom o racunovodstvu što podrazumijeva da se revidiraju financijski izvještaji koji su ovjereni i prezentirani od strane Uprave Društva i sukladni su Zakonu o racunovodstvu. U ovom diplomskom radu prikazat ce se revizija temeljnih financijskih izvještaja Društva RABAC d.d. iz Rapca. Cilj rada je analizirati, odnosno obraditi revizijske postupke, tj. metode i tehnike revizije financijskih izvještaja, s naglaskom na izvješce revizora kao glavni ucinak obavljanja revizije. Pri izradi ovog diplomskog rada korišteni su podaci prikupljeni iz strucne literature, a podaci koji se odnose na samo Društvo dobiveni su od strucnih odjela Društva. Za potrebe ovog diplomskog rada korištene su razne metode: metoda analize – prilikom rašclambe spoznaja o temeljnim financijskim izvještajima; metoda deskripcije – prilikom opisa nacina tumacenja temeljnih financijskih izvještaja, kao i njihove primjene u Društvu RABAC d.d.; povijesna metoda – prilikom prikazivanja nastanka i razvoja Društva RABAC d.d.; metoda komparacije – prilikom usporedivanja teorije i prakse i same revizije financijskih izvještaja u Društvu; metoda uzroka - prilikom analize i sinteze financijskih informacija u financijskim izvještajima obradenog Društva. 2 Rad je podijeljen u šest poglavlja. U prvom, uvodnom poglavlju pokušao se prikazati cilj ovog diplomskoga rada. Drugo poglavlje odnosi se na temeljne financijske izvještaje koji su nositelji financijskih informacija, a cine ih: bilanca, racun dobiti i gubitka, izvještaj o novcanom toku, izvještaj o promjeni glavnice, bilješke uz financijske izvještaje te godišnje izvješce o stanju društva. U trecem poglavlju obraduje se pojam, uloga i vrste revizije s osvrtom na zakonsku regulativu u Republici Hrvatskoj. Navodi se postupak revizije koji se temelji na Medunarodnim revizijskim standardima, Zakonu o reviziji, Kodeksu profesionalne etike i metodologiji revizijske tvrtke. U cetvrtom poglavlju prikazuju su osnovni koncepti revizije financijskih izvještaja, a to su: znacajnost, revizijski rizik i revizijski dokaz. Nadalje, razmatra se metodologija odnosno faze izvodenja revizije i to: priprema i planiranje, razmatranje sustava internih kontrola, provodenje dokaznih testova, dovršenje revizije, te izrada izvješca s mišljenjem revizora. Petim poglavljem predstavljano je Društvo RABAC d.d. njegova djelatnost, misija i strategija, organizacijsko ustrojstvo te kadrovski potencijal. Date su osnovne naznake o Društvu. Provedba revizije Društva RABAC d.d. obradena je u ovom poglavlju. Sam postupak revizije Društva RABAC d.d. dijeli se na prethodnu i završnu reviziju. Kao konacan output izvršenja revizije je izvješce neovisnog revizora u kojem revizorsko društvo iskazuje svoje mišljenje o financijskim izvještajima Društva RABAC d.d. za 2006. godinu. U šestom poglavlju donesen je zakljucak koji predstavlja osvrt na obradenu temu tijekom provodenja revizije financijskih izvještaja. Takoder je priložen i sav radni materijal koji se nalazi u prilogu na kraju diplomskog rada. Tijekom pripreme ovog rada korišteni su ekonomsko-financijski podaci o poslovanju Društva RABAC d.d. cijom se analizom težilo upoznati financijski i ekonomski položaj Društva. Takoder je korištena strucna literatura koja se bavi revizijom, te razni casopisi Hrvatske zajednice racunovoda i financijskih djelatnika Hrvatske.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_57
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:50
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:50
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/534

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku