E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena MSFI u društvu Rabac d.d., Rabac

Škopac, Ester (2009) Primjena MSFI u društvu Rabac d.d., Rabac. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (685kB)

Sažetak

Cilj poslovanja svakog poduzeća i njegovog aktivnog djelovanja na tržištu je ostvarivanje dobiti. Da bi poduzeće bilo uspješno potrebno je njime upravljati. Upravljačka funkcija obuhvaća funkcije planiranja, odlučivanja, rukovođenja i kontroliranja. Sve te funkcije mogu se uspješno obavljati jedino ukoliko postoje potpune, pravovremene i precizne informacije. Ustroj djelovanja računovodstva trgovačkog društva složen je zadatak za upravu i za računovođu jer ovisi o brojnim čimbenicima koji nastaju u okruženju i onima koji se javljaju u samom trgovačkom društvu. Čimbenici iz okruženja proizlaze iz propisa koji uređuju računovodstvo, načela i normi koje donose strukovne organizacije, zatim tržišni uvjeti poslovanja, kulturni običaji zemlje i drugi. Unutarnji čimbenici utjecaja ustrojstva računovodstva važni su i istodobno specifični za svako društvo. Tu je prije svega predmet poslovanja (pripadnost gospodarskoj grani), ustrojstvena usklađenost funkcija, zahtjevi menadžera za informacijama, primijenjena tehnika obrade računovodstvenih podataka, stručnost zaposlenih računovođa i drugo. Cjelokupno računovodstvo i financijsko izvještavanje za velike subjekte (obveznike) i subjekte čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri uvršteni, ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje, na organizirano tržište vrijednosnih papira utemeljeno je na primjeni Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Mali i srednji obveznici trebaju primjenjivati standarde financijskog izvještavanja koje donosi Odbor za standarde financijskog izvještavanja (HSFI), ali i ti standardi moraju biti u skladu s MSFI. Prema tome, MSFI postaju osnova računovodstva i revizije u Hrvatskoj. Tome treba pridodati i porezne propise koji su neizostavni dio računovodstvenih postupanja. Na žalost, porezni propisi nisu u svim segmentima usklađeni s MSFI što stvara dodatne probleme u praksi. Zakon o računovodstvu koncipiran je tako da obvezuje trgovačka društva na vođenje poslovnih knjiga po svjetski priznatom dvostavnom računovodstvu, zatim na sastavljanje financijskih izvješća koja se utemeljuju na MSFI te na obvezi uprave društva da donese odluke o računovodstvenim politikama i da ih primijeni pri sastavljanju financijskih izvješća. Ove ključne naznake obilježja Zakona o računovodstvu pokazuju da je riječ o odredbama koje računovodstvo i financijska izvješća priključuju suvremenim svjetskim dostignućima računovodstvene struke. Takvo računovodstvo pridonosi ostvarivanju poduzetničke inicijative za razvoj gospodarstva po uzoru na zemlje razvijenog svijeta. Rezultati poslovanja društva su realniji jer se mjerenje stavaka provodi sukladno međunarodno prihvaćenim normama. Svrha i cilj diplomskog rada je proučiti primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja sa uključenim Međunarodnim računovodstvenim standardima u društvu Rabac d.d. Pri izradi diplomskog rada korišteni su podaci prikupljeni iz stručne literature, a podaci koji se odnose na samo društvo dobiveni su od stručnih službi društva. Kako bi se što detaljnije obradila tema diplomskog rada, sadržaj je podijeljen u pet međusobno povezanih tematskih dijelova. U uvodu koji je ujedno i prvi dio, pokušao se prikazati predmet i cilj ovog diplomskog rada. U drugom dijelu predstavljeno je društvo Rabac d.d., njegov osnutak i razvoj, djelatnost društva te organizacijska struktura društva. Date su osnovne naznake o društvu koje su ovim radom obrađene. Treći dio odnosi se na Međunarodne standarde financijskog izvještavanja MSFI i Međunarodne računovodstvene standarde MRS-eve. U ovom dijelu pokušao se objasniti djelokrug i ovlasti te razvoj Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Definiraju se obveznici primjene MSFI-a i MRS-eva, te korisnici financijskih izvještaja i ostalih računovodstvenih informacija. Četvrti dio obuhvaća praktičnu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda u društvu Rabac d.d.. Posebno su razrađene računovodstvene politike, izvještaj o novčanom toku, nematerijalna imovina, dugotrajna imovina namijenjena prodaji, knjiženja poslovnih promjena u vezi sa stranim sredstvima plaćanja te prihodi, njihovo formiranje i struktura. Peti dio je zaključak koji predstavlja osvrt na obrađenu temu. Metode istraživanja koje su korištene pri izradi ovog diplomskog rada: metoda analize, metoda dedukcije, metoda komparacije, statistička i matematička metoda, povijesna metoda te metoda deskripcije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_69
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:43
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/545

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku