E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Državna revizija

Grmača, Slađan (2010) Državna revizija. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (588kB)

Sažetak

Financijski izvještaji su konačan proizvod računovodstveno informacijskog sustava na temelju kojih javni menadžment dobiva određene informacije. Hoće li te informacije biti podloga i pretpostavka donošenja određenih poslovnih odluka, ovisi u prvom redu o korisniku tih informacija, ali istodobno i o kvaliteti računovodstvenih informacija. Pored toga, da bi financijski izvještaji bili kvalitetna podloga za donošenje poslovnih odluka, podrazumijeva se da su podaci u njima točni, a to se potvrđuje mišljenjem revizora. U tom smislu, upravljanje javnim sredstvima u svakoj modernoj demokratskoj državi podliježe neovisnoj i objektivnoj reviziji. Institucije i poduzeća u javnom sektoru podliježu državnoj reviziji koja revidira sve državne financijske aktivnosti. Pritom djelokrug državne revizije uključuje financijsku i reviziju učinkovitosti. Revizijom se utvrđuje iskazuju li financijski izvještaji revidiranog subjekta istinit financijski položaj, jesu li proračunska sredstva utrošena u skladu s planom tj. jesu li utrošena namjenski i to na učinkoviti i svrsishodan način. Stoga državna je revizija jedna od temeljnih pretpostavki uspješnog upravljanja i odlučivanja u javnom sektoru i to je tema ovog diplomskog rada. Iako je Zakonom o državnoj reviziji u Republici Hrvatskoj sustav nadzora proračuna i proračunskih korisnika institucionalno dobro postavljen i uočeni su pozitivni pomaci u trošenju i racionalnom gospodarenju proračunskim sredstvima, još uvijek su revizijama utvrđeni brojni propusti i nepravilnosti. Manjim dijelom oni su posljedica nejasnoća u propisima, a većim dijelom nepridržavanja propisa. I nadalje se najviše nepravilnosti odnosi na računovodstveno poslovanje, planiranje i korištenje sredstava te postupke javne nabave. Državna revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim INTOSAI revizijskim standardima. Osim toga, Ured je preveo i stavio u primjenu Europske smjernice za primjenu INTOSAI revizijskih standarda, namijenjenih u prvom redu za primjenu u kontekstu obavljanja revizija fondova i aktivnosti EU, bilo da se one poduzimaju neovisno na državnoj razini ili skupno na međunarodnoj razini u suradnji s drugim vrhovnim revizijskim institucijama. Cilj istraživanja ovog diplomskog rada je utvrditi pojam, ulogu i značaj državne revizije kroz povijest i način na koji se proces državne revizije odvija u Republici Hrvatskoj. Rad je osim uvod i zaključka podijeljen u šest temeljnih poglavlja. U uvodnom poglavlju opisuje se predmet i ciljevi, te metode kojima se istraživanje provodilo. U drugom dijelu pod nazivom "Temeljne pretpostavke državne revizije" govori se općenito o pojmu, nadležnosti i ulozi državne revizije, čija uloga prvenstveno treba pridonijeti transparentnosti i poboljšanju upravljanja javnim sredstvima. Pojašnjen je predmet države revizije, subjekti, pretpostavke za učinkovito funkcioniranje, te način na koji izvješćuje javnost o svom radu i obavljenim revizijama. U trećem je poglavlju obrađena organizacija državne revizije u Republici Hrvatskoj, od ustrojstva, djelatnika, nadležnosti i djelokruga Državnog ureda za reviziju do razmjena znanja i iskustava s državnim revizijama drugih zemalja kroz međunarodnu suradnju. Također su prikazan i strateški plan razvoja, kojim je planirano usklađivanje i prilagođavanje načina i metodologije rada Ureda za državnu reviziju sa standardima i najboljom praksom Europske unije. Četvrti dio objašnjava temeljna revizijska i etička načela i standarde državne revizije. U petom je dijelu prikazan proces državne revizije od predrevizijskih radnji, planiranja i provođenja revizije, razmatranja kontrole i provođenja testova do konačne izrade revizorskih izvješća. Šesti dio obuhvaća praktičan primjer provedbe državne revizije u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, te daje rezime provedene revizije u računovodstvenom poslovanju, planiranju i namjenskom korištenju sredstava te postupku javne nabave uz konačno izvješće revizije. Poglavlje sedam Zaključak rezimira nalaze prethodnih poglavlja u jednu cjelinu te ističe važnost procesa državne revizije i njezinu brzu prilagodbu promjenama želi li Hrvatska ući u Europsku uniju kao konkurentna država i ostvariti ciljeve prosperiteta i jednakosti. U istraživanju teme diplomskog rada te obradi relevantne znanstvene i stručne literature bit će korištene različite metode: induktivno-deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, komparativna metoda, metoda klasifikacije, metoda deskripcije i metoda uzorka. Kao izvor podataka koristit će se dostupna literatura iz tradicionalnih i internet izvora: knjige, znanstveni i stručni časopisi objavljeni u elektronskim bazama podataka te razne publikacije i zakoni o državnoj reviziji.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/76
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:53
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 19:53
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/582

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku