E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Fundamentalna analiza dionica

Bilić, Tina (2007) Fundamentalna analiza dionica. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (897kB)

Sažetak

Fundamentalna analiza dio je financijske analize koja u širokom kontekstu proučava sve elemente unutar financijskih tržišta pokušavajući odrediti budući smjer promjena cijena vrijednosnih papira. U tu se svrhu proučavaju fundamenti (zarade, dividende, prodaja, razina diskontne stope, omjeri duga i kapitala, management, .. ) kako na razini pojedinačne kompanije, tako i na razini industrija i nacionalnog gospodarstva1 koristeći relevantne informacije iz financijskih izvještaja poduzeća. Fundamentalnom analizom ispituju se ključni pokazatelji poslovanja kako bi se ustvrdilo financijsko «zdravlje» te dobio uvid o vrijednosti dionica promatranog poduzeća. Mnogi investitori rabe fundamentalnu analizu samu ili u kombinaciji sa drugim metodama vrednovanja dionica u svrhu investiranja. U samoj srži, zarada je ono što investitori traže: koliko poduzeće zarađuje i koliko će zarađivati u budućnosti. Rastuća zarada (profit) uglavnom vodi višoj cijeni dionice i u nekim slučajevima redovitoj dividendi. Iako je zarada važna, ona ne govori ništa o tome na koji način tržište vrednuje dionicu. U radu su korištene različite znanstvene metode. Financijskim izvješćima, temeljima fundamentalne analize, pristupljeno je metodom klasifikacije, analize i sinteze te komparacije. Analiza financijskih izvještaja na uzorku od 22 poduzeća poslužila je donošenju zaključaka o prosječnim pokazateljima sektora i njihovom aplikacijom na ostala poduzeća metodom indukcije (uvažavajući reprezentativnost uzorka), dok se makroekonomska i gospodarska kretanja deduktivnom metodom mogu primjeniti na ponašanje tržišta kapitala. Korištene su matematičke i statističke metode (regresijski modeli) kojima su potkrjepljeni istraživanja i zaključci izneseni u radu. Diplomski rad je koncipiran u sedam poglavlja. Uvodni dio pojašnjava sam pojam i svrhu fundamentalne analize. U poglavlju nakon uvoda opisane su metode koje se pored fundamentalne analize koriste u procjenjivanju vrijednosnica – tehnička analiza te hipoteza efikasnog tržišta. Treće poglavlje predstavlja temeljna financijska izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni dioničarske glavnice te bilješke uz financijska izvješća), kao izvore financijskih informacija. U četvrtom poglavlju navedeno je i objašnjeno sedam temeljnih skupina pokazatelja (likvidnosti, solventnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti i financijskih tržišta). Kako fundamentalna analiza, pored financijskih izvještaja, proučava sve elemente na tržištu, u petom poglavlju analizira se hrvatsko gospodarsko okružje putem makroekonomskih i pokazatelja tržišta kapitala. Na uzorku od 22 poduzeća izračunati su pokazatelji iz svih sedam skupina, a dobiveni prosjek služi za usporedbu među poduzećima i čiji se rezultati i objašnjenja nalaze u šestom poglavlju. Kao dodatna potvrda povezanosti financijskih pokazatelja i kretanja prosječne cijene dionica, u sedmom poglavlju se nalaze rezultati izvršene regresijske analize. Cilj je ovog postupka utvrditi i definirati statistički značajne pokazatelje koji su utjecali na kretanje cijena dionica kroz vremensko razdoblje od šest godina (2000.-2006.). Zbog mogućnosti prognoziranja vrijednosti jedne varijable na osnovi druge, jasna je relevantnost tog postupka i dobivenih rezultata jer analitičaru omogućuje da evaluacijom uzlaznog ili silaznog kretanja vrijednosti pokazatelja prognozira uzlazno ili silazno kretanje tržišne cijene promatrane dionice poduzeća. Slijedi zaključak te popis literature. Zaključci u ovome radu temelje se na preuzetim podacima te izračunima autora, koji nalaze u prilozima na kraju rada, jer potkrjepljuju izvršena istraživanja. U Prilogu 1 nalaze se pokazatelji analize financijskih izvještaja za 12 poduzeća, dok se isti za preostalih 10 nalaze u sedmom poglavlju kao input za regresijisku analizu. Prilog 2 u agreriranom prikazu sadrži prosječne pokazatelje uspješnosti poslovanja temeljem uzorka od 22 poduzeća po djelatnostima. Prilog 3 sadrži podatke koji ispituju multikolinearnost, kao dodatna potpora u analiziranju rezultata provedenog regresijskog postupka. Putem analize financijskih izvještaja poduzeća i pripadajućih pokazatelja, svrha je rada ustanoviti jesu li tržišne vrijednosti promatranih dionica u skladu sa njihovim stvarnim vrijednostima, tj. jesu li dionice precijenjene ili podcijenjene. Dodatan izvor informacija pružaju rezultati dobiveni regresijskim modelima te je na koncu moguće donijeti odluku o izboru investiranja u dionicu ili dionice određene djelatnosti čije karakteristike i specifičnosti najviše korespondiraju sa očekivanjima investitora.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2007_113
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:54
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/708

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku