E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Interna kontrola na primjeru jedinice lokalne samouprave

Kanjer, Suzana (2007) Interna kontrola na primjeru jedinice lokalne samouprave. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (389kB)

Sažetak

U svaki sustav, pa tako i u proračunski mora biti ugrađen kontrolni mehanizam sa svrhom da ocijeni djelovanje sustava u zadanim uvjetima i da pruži povratnu informaciju o ostvarivanju predviđenih ciljeva i postignuću željenih rezultata. Preventivno i rano otkrivanje pogrešaka, odstupanja i ostalih nepravilnosti u obavljanju djelatnosti, na osnovi kojih se poduzimaju korektivne akcije, od bitne je važnosti za učinkovito upravljanje. Interne kontrole obuhvaćaju sve one postupke i politike koje su ugrađene u samu organizaciju. Zato je ispravno govoriti o sustavu internih kontrola. Sustav internih kontrola predstavlja niz postupaka koji su ugrađeni u poslovni proces te mjera koje se poduzimaju kako bi se spriječili rizici u poslovanju. Svaka takva mjera i postupak je određena interna kontrola. Sustav internih kontrola može funkcionirati ako postoji okruženje koje osigurava da zaposleni obavljaju ispravno i odgovorno svoje poslove, te da se obavi kontrola. Interne kontrole odvijaju se istovremeno s odvijanjem tekućeg procesa rada te su u taj proces ugrađene i kao takve predstavljaju njegov sastavni dio. S povećanjem javne svijesti raste potreba za nadzorom rada osoba koje upravljaju javnim dobrima. Nadzor i ocjena funkcioniranja sustava internih kontrola je jedan od osnovnih zadataka internih revizora, budući da se interne kontrole provode kontinuirano tijekom cijele godine. Upravo radi uspostave i razvoja unutarnje revizije proračunskih korisnika, 29. prosinca 2005. godine, stupio je na snagu novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (Nar. nov., br. 150/05.). Isto tako interne kontrole su predmet ispitivanja i eksternih revizora (državne revizije), što je i preduvjet pouzdanosti iskazanih podataka i informacija u financijskim izvještajima. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao proračunski korisnici, čiji se izdaci djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna podliježu reviziji Državnog ureda za reviziju, čija je nadležnost određena Zakonom o državnoj reviziji (Nar. nov., br. 49/03. - pročišćeni tekst). Revizija se obavlja obvezatno jednom godišnje za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je zato u radu ukratko navedena i suradnja jedinica lokalne samouprave s eksternom revizijom, odnosno državnom revizijom. Interna revizija proračunskih izdataka i državna revizija predstavlja završnu fazu proračunskog ciklusa koja osigurava stvaranje realnih i objektivnih informacija o djelatnosti proračunskih jedinica i ocjeni odgovornosti financijskog menadžmenta koji upravlja povjerenim mu javnim resursima. Kod jedinica lokalne samouprave težište je na financijskim kontrolama, te na kontrolama usklađenosti sa zakonskim propisima i ostalom regulativom. Tim se kontrolama želi izbjeći netočno i nepotpuno, te moguće lažno iskazivanje podataka i informacija koje su osnova za poslovno odlučivanje i jedan od važnih činitelja održanja povjerenja javnosti u djelatnost proračunske jedinice. U radu su u odgovarajućim kombinacijama korištene sljedeće metode: znanstvene metode promatranja, analize i sinteze, induktivno-deduktivne metode, te još metode klasifikacije, kompilacije i deskripcije. Iste su korištene da bi se prikupljene činjenice i spoznaje povezale u jedinstvenu cjelinu. Izvori podataka za ovaj diplomski rad jesu: stručna literatura (knjige, časopisi) i internet izvori (izvori računalne mreže) čiji se popis nalazi na strani 66 i 67 ovoga rada. Također su korištena izvješća i stručna publikacija stavljena na raspolaganje od strane promatrane jedinice lokalne samouprave. Temetika ovoga rada sustavno je predočena u sedam međusobno povezanih cjelina. U prva tri dijela se definira interna kontrola i navode njene bitne odrednice, počevši od ciljeva, značajki, vrsta, bitnih komponenata i ograničenja. Četvrti dio nosi naslov Sustav jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu: JLPRS) i njihov proračun. U njemu su izložene značajke jedinice lokalne samouprave, a posebno proračuna kao osnovnom predmetu kontrole. Petom dijelu s naslovom, Interna kontrola u JLPRS i njenih korisnika posvećena je posebna pozornost. U njemu su iskazane vrste kontrola i predmet kontrole u jedinicama lokalne samouprave, te je na primjeru «x» prezentirana kontrola njenih korisnika. Povezanost interne kontrole s državnom revizijom, naslov je šestog dijela u kojemu se htjela istaknuti veza interne kontrole s ekstrenom revizijom. U posljednjem dijelu, sažete su spoznaje iz prethodnih dijelova kojima se utvrđuju zaključna razmatranja. Potrebno je još napomenuti, da se u radu često umjesto naziva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koristi naziv proračunski korisnik, budući da i sama jest proračunski korisnik sukladno Zakonu o proračunu (Nar. nov., br. 96/03. čl. 3, st. 48.).

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_107
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:46
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 12:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/725

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku