E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske: model Grada Pule

Kancelar, Tatjana (2007) Unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske: model Grada Pule. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (540kB)

Sažetak

Unutarnja revizija kao neovisna aktivnost, procjenjuje sustave unutarnjih kontrola te daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unaprjeđenje poslovanja organizacije. Unoseći sistematičan i discipliniran pristup ocjenjivanju i poboljšanju učinkovitosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i upravljanja organizacijom, pomaže organizaciji u ostvarenju ciljeva. Iako u drugim sektorima nije nikakva novina, profesija ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru Republike Hrvatske je tek u nastajanju. Naime, pristupanje u punopravno članstvo Europske unije za sve je zemlje kandidate uključujući i Republiku Hrvatsku, uvjetovano potpunim prihvaćanjem načela acquis communautaire (pravna stečevina), uključujući sva prava i obveze na kojima se zasniva Unija. Pravna stečevina podijeljena je na trideset pet tematskih pregovaračkih poglavlja, od kojih se jedno odnosi na područje financijskog nadzora i obuhvaća utvrđivanje strategije razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola i financijskog upravljanja kao cjelovitog sustava kojeg uspostavljaju korisnici proračuna u svrhu kontroliranja, revidiranja i izvještavanja o korištenju nacionalnih proračunskih sredstava i sredstava Europske unije. U skladu sa preuzetim obvezama u procesu priključenja EU, Republika Hrvatska dužna je kreirati i implementirati sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, utemeljen na standardima Europske unije. Uz pomoć stručnjaka Europske unije, putem Projekta CARDS 2002. izrađen je strateški dokument "Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj", kojim su određene osnovne smjernice za razvoj triju komponenata sustava: financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola, unutarnje revizije i uprave za harmonizaciju prethodnih dviju komponenata. Jedan od osnovnih zadataka Projekta CARDS 2002. bio je pomoći Ministarstvu financija Republike Hrvatske u izradi metodologije za obavljanje poslova unutarnje revizije u skladu sa međunarodnim standardima i uspostavi programa izobrazbe i certificiranja unutarnjih revizora, a sve u svrhu uspostave neovisnih jedinica za unutarnju reviziju u javnom sektoru. Kako bi funkcija unutarnje revizije saživjela sa okruženjem, izmijenjen je i dopunjen hrvatski zakonodavni okvir te su doneseni provedbeni akti koji definiraju profesiju, njezina obilježja i djelokrug rada, standarde, kodeks profesionalne etike, način izobrazbe unutarnjih revizora i kriterije za ustroj, čime je stvoren teorijski okvir za njezinu implementaciju u javnom sektoru. Sustav unutarnje revizije, međutim, nije dovoljan da poreznim obveznicima i javnosti pruži potrebnu razinu sigurnosti i povjerenja. Učinkovita vanjska revizija koju obavlja neovisna institucija državne revizije sukladno međunarodnim standardima i najboljoj europskoj praksi, osigurava dodatne informacije i sigurnost u to na koji način se upravlja javnim sredstvima i njihovom potrošnjom. Pritom se od vanjske i unutarnje revizije očekuje komplementarnost u radu, kako bi obje strane što uspješnije ostvarivale svoju svrhu i ciljeve. Proces uspostavljanja unutarnje revizije kod proračunskih korisnika u samom je začetku, o čemu svjedoči i činjenica da velika većina jedinica lokalne i regionalne samouprave još uvijek nema ustrojenu unutarnju reviziju. Stoga je cilj ovog rada sveobuhvatnom analizom teorijskog okvira isti "prenijeti" u praksu, odnosno prezentirati funkciju unutarnje revizije njezinom konkretnom primjenom na modelu Grada Pule i na taj način doprinijeti razumijevanju ciljeva i djelokruga rada te koristi koje suvremena unutarnja revizija može donijeti organizaciji. Nakon upoznavanja sa postojećom organizacijskom strukturom Grada Pule te određivanjem položaja i unutarnjeg ustroja jedinice unutarnje revizije, analitičkim se pristupom obrađuje metodologija obavljanja revizije, odnosno temeljne faze procesa unutarnje revizije - od planiranja, obavljanja, izvješćivanja do praćenja rezultata i nadzora, uključujući temeljne metode i tehnike koje unutarnji revizori intenzivno koriste u prikupljanju, analizi, interpretiranju i dokumentiranju informacija. Posebna je pozornost pri tome posvećena analizi čimbenika rizika i procjeni rizika u fazi planiranja unutarnje revizije, budući da je procjena rizika odlučujuća za sastavljanje planova revizije

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_21
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: NIJE ODREĐENO
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:40
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/815

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku