E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Društveno odgovorno poslovanje hrvatskih marina

Klarić, Sara (2011) Društveno odgovorno poslovanje hrvatskih marina. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (844kB)

Sažetak

Da bi koncepcija održivog razvoja nautičkog turizma funkcionirala, potrebno je izgraditi održivi sustav suživota, komunikacije i poslovanja među svim aktivnim subjektima i činiteljima razvoja. Najvažniji poslovni subjekti nautičkog turizma svakako su marine, kod kojih dugoročnost, konkurentnost i poslovna izvrsnost nisu jedine postavke na kojima se zasniva poslovanje, već u suvremenom poslovnom svijetu sve veći značaj poprima i društveno odgovorno poslovanje (DOP). Ukupno se djelovanje marina stoga treba mjeriti temeljem njihova doprinosa ekonomskom napretku, ekološkoj kvaliteti i društvenom kapitalu. Naslov diplomskog rada jest “Društveno odgovorno poslovanje hrvatskih marina”. Imajući na umu predmet istraživanja, determinirani su cilj i svrha rada. Naime, cilj rada je dati teorijski i praktični doprinos razumijevanju DOP-a marina, a svrha rada je utvrditi ulogu DOP-a u postizanju konkurentnosti marina na nautičko-turističkom tržištu. Sukladno navedenom, u radu se želi dokazati hipoteza prema kojoj je društveno odgovorno poslovanje conditio sine qua non za sadašnju i buduću konkurentnost marine i nautičko-turističke destinacije u kojoj ona djeluje. Diplomski je rad podijeljen na svega šest poglavlja, a nakon rada slijedi zaključak do kojeg se došlo proučavanjem cjelokupne literature, rezultata istraživačkog projekta i ukazanih prilika na nautičko-turističkom tržištu. U prvom poglavlju pojmovno je odreden nautički turizam, ukratko su opisani činitelji razvoja nautičkog turizma, njegovi osnovni pojavni oblici i nautičke luke te su proučene njegova pojava i razvoj u svijetu i Europi. Slijedi drugo poglavlje, u kojem su objašnjeni pojam, koncepcija i načela održivog razvoja turizma. Ta je koncepcija takoder primijenjena na nautički turizam tako što su analizirani njegovi potencijalni učinci i razvoj u prostoru, istražene su mjere i alati zaštite okoliša u nautičkom turizmu te je razraden model njegovog održivog razvoja. U trećem je poglavlju najprije proučeno razvrstavanje i kategorizacija luka nautičkog turizma Hrvatske, kao i njegov povijesni razvoj, a potom su opisana kvantitativna i kvalitativna obilježja te konkurentnost hrvatskog nautičkog turizma, izvršena je njegova SWOT analiza te je prostudiran njegov održivi razvoj. Četvrto poglavlje usmjereno je na istraživanje DOP-a, i to proučavanjem njegovih raznih definicija i evolucije, analizom interne i eksterne dimenzije DOP-a, njegovih ključnih dionika te provedbenih sredstava i mehanizama, objašnjenjem poslovne opravdanosti DOP-a i razmatranjem njegove primjene u Republici Hrvatskoj, kao i u turističkim poduzećima. Petom je poglavlju posvećena najveća pažnja. Naime, u njemu je najprije detaljno proučena marina kao najvažniji poslovni subjekt nautičkog turizma, odnosno dana je definicija marine, objašnjene su pojedine vrste marina te je opisana organizacija radnog procesa u marini. Nadalje su razradene faze istraživačkog projekta, kojim je utvrđena razina primjene dobrovoljnih društveno odgovornih praksi u hrvatskim marinama. Poseban je naglasak stavljen na analizu i interpretaciju rezultata istraživanja, a nakon toga je dan i kritički osvrt na provedeno istraživanje. U šestom i posljednjem poglavlju utvrdeni su noviteti u promociji i primjeni DOP-a u hrvatskom gospodarstvu te su u konačnici dane preporuke za budući razvoj DOP-a u marinama Hrvatske. Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje aktualno je područje istraživanja brojnih znanstvenika diljem svijeta. Sukladno tome, autorici su na raspolaganju bile brojne knjige te domaći i strani radovi, što je vidljivo iz popisa korištene literature. Nadalje je sastavljen popis tablica, grafova i slika koje omogućuju lakše praćenje diplomskog rada i bolju preglednost sadržaja, a u priloge je uključen anketni upitnik koji je korišten pri provođenju istraživačkog projekta i abecedni popis marina koje su ispunivši upitnik sudjelovale u istraživanju. Pri izradi diplomskog rada u odgovarajućim su kombinacijama korištene sljedeće znanstvene metode: induktivno-deduktivna metoda, metoda analize, metoda dokazivanja, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, komparativna metoda, statistička metoda, povijesna metoda, metoda anketiranja, metoda promatranja i delfi metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2011/52
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 06 Oct 2011 12:19
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:49
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/85

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku