E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Veze i odnosi elemenata organizacijske strukture na primjeru hotelijerskog poduzeća „Rabac“ d.d.

Vidalić, Daniela (2006) Veze i odnosi elemenata organizacijske strukture na primjeru hotelijerskog poduzeća „Rabac“ d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (800kB)

Sažetak

Hotelijerstvo predstavlja djelatnost s međunarodnim karakterom poslovanja. Ono pruža usluge domaćim i inozemnim turistima, što zahtijeva i uvjetuje organiziranu nazočnost naših hotelijera na domaćem i međunarodnom tržištu. Kako su se s vremenom potrebe i želje gostiju znatno promijenile, u suvremenom turizmu hotel ima značajan zadatak, a to je gostu u pravom smislu nadomjestiti njegov dom. Analogno tome javlja se potreba što boljeg ustroja organizacijskih jedinica u hotelu, te samim time i organizacijske strukture hotelijerskog poduzeća. Svrha diplomskog rada je kroz prikaz i analizu elemenata organizacijske strukture hotelijerskog poduzeća „Rabac“ d.d. objasniti veze i odnose među njima i njihov utjecaj na formiranje organizacijske strukture. Suvremena, kvalitetna i fleksibilna organizacija, organizacijska struktura i menedžment poduzeća predstavljaju temelj uspješnog poslovanja suvremenog poduzeća. Specifičnost poslovanja hotelijerskih poduzeća ogleda se u relativno kratkom vremenu trajanja proizvodnih i uslužnih procesa, diskontinuiranom tijeku radnih procesa, proizvodnji za neposrednu potrošnju, stalnoj pripravnosti radnika u obavljanju usluga koje počinju tek u trenutku dolaska gosta, neposrednom komuniciranju s gostima i potrebi stalnog prilagođavanja njihovim zahtjevima, nemogućnosti preciznog planiranja i usklađivanja broja zaposlenika i razine zaposlenosti. Sve to upućuje na potrebu fleksibilne i promjenjive organizacijske strukture i njezinih elemenata koji je čine. Najčešće korištena organizacijska struktura u hotelijerstvu je funkcionalna organizacijska struktura, pa je razumljivo da je i hotelijersko poduzeće „Rabac“ d.d. primjenjuje. Međutim, potrebno je istaknuti da je on kombinira s divizionalnom organizacijskom strukturom. Suština funkcionalnog oblika organizacijske strukture je da se svi poslovi u poduzeću grupiraju po srodnosti, da se obavljaju u određenom organizacijskom obliku i da taj oblik ima svog voditelja, te odgovarajući broj izvršitelja. Pri tome je optimalno funkcijske stručno administrativne poslove grupirati i organizirati u pojedine sektore, a proizvodno-uslužne u obliku poslovnih jedinica (PJ) tj. profitnih centara (PC). Divizijski oblik organizacijske strukture je višelinijski i karakterizira formiranje organizacijskih jedinica s aspekta objekta, pri čemu objekt može biti hotel, grupa hotela, restoran, skupina restorana ili drugih ugostiteljskih objekata, usluga, program, geografsko područje i drugo. Za razliku od funkcionalnog oblika organizacijske strukture, gdje se grupiranje pojedinačnih zadataka vrši s obzirom na njihovu srodnost, sličnost ili neposrednu ovisnost i uvjetovanost, u divizionalnom obliku organizacijske strukture grupiranje se vrši prema uslugama (outputu). Organizacija poslovanja određuje se zato da bi se za postizanje zadataka utrošilo što manje radne energije, radnog vremena i materijalnih dobara. Proces usklađivanja postiže se uspostavom odnosa svih činitelja stvaranja usluge kako bi se postigli optimalni rezultati. Iz sadržaja i elemenata organizacijske strukture ugostiteljskog poduzeća može se vidjeti da se njome uređuju međusobne veze i odnosi između svih i unutar pojedinih elemenata potrebnih za poslovanje poduzeća, što je neophodno za pravilno djelovanje poduzeća kao organizirane cjeline i što bolje izvršavanje zadataka, kao i ostvarivanja ciljeva zbog kojih je poduzeće i osnovano. Prvi uvjet djelotvorne organizacije poslovanja u pojedinim turističko-ugostiteljskim poduzećima jest temeljito poznavanje ugostiteljske djelatnosti, u što se ubraja poznavanje zadataka i tehničkih uvjeta, stručnost djelatnika, poznavanje strukture gostiju, njihovih zahtjeva i sl. Osim toga, organizacija poslovanja ovisi i o tržišnim uvjetima, koji ovise o strukturi i kupovnoj moći potrošača. Na organizaciju utječe i veličina, lokacija i tehnička opremljenost pojedinih jedinica, struktura djelatnika, njihov odnos prema radu i sredstvima za rad. Prikladnom organizacijom nastoji se postići bolje iskorištavanje poslovnih sredstava i puna zaposlenost radnika, a nastoje se iskoristiti i tržišne mogućnosti. Hotelijersko poduzeće „Rabac“ d.d. sa dobro razvijenom organizacijom poslovanja mora se prvenstveno okrenuti produženju turističke sezone, odnosno povećanju stupnja iskorištenja kapaciteta. Potrebna su stalna ulaganja i težnje ka poboljšanju kvalitete postojećih kapaciteta, prilagođenih potrebama i željama sve zahtjevnijih gostiju. Hotelska ponuda mora biti bogata i raznovrsna, jer će samo na taj način zadovoljiti sve zahtjevniju potražnju. Pri provedbi istraživanja i prezentaciji rezultata korištene su različite znanstvene metode istraživanja, kao što su: metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, metoda klasifikacije, metoda komparacije, metoda deskripcije i metoda kompilacije. Podaci i činjenice o poslovanju poduzeća prikupljeni su pretraživanjem internetskih stranica i intervjuiranjem odgovornih osoba u poduzeću. Diplomski rad se sastoji od pet međusobno tematski povezanih dijelova. U prvom, uvodnom dijelu definirani su predmet i svrha istraživanja te su navedene primijenjene znanstveno-istraživačke metode. Nakon Uvoda, u drugom dijelu rada, opisane su teorijske značajke organizacije kao temelja uspješnog poslovanja poduzeća. Pri tome je definiran pojam organizacije i organizacijske strukture te pojedine vrste organizacijske strukture i faktore oblikovanja organizacijske strukture. U trećem dijelu rada i objašenjeni su elementi organizacijske strukture i veze i odnosi koje postoje između njih. U četvrtom dijelu rada predstavljeno je hotelijersko poduzeće „Rabac“ d.d. kroz njegovu povijest i djelovanje. Objašnjeno je njegovo nastajanje i razvoj kroz povijest, prikazana je investicijska aktivnost tijekom godina. Prikazani su smještajni kapaciteti poduzeća i broj ostvarenih noćenja te struktura ljudskih potencijala i njihova zaposlenost tijekom godine. U petom dijelu rada prikazana je organizacijska struktura poduzeća „Rabac“ d.d. te su pojašnjeni pojedini djelovi iste. Slijedi objašnjene elemenata koji čine tu organizacijsku strukturu i veza i odnosa koji postoje između njih. U posljednjem dijelu, Zaključku, sintetizirani su svi relevantni rezultati istraživanja, te se donose zaključne konstatacije i ocjene.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006/88
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:42
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/894

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku