E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Moguće poslovne strategije

Kurtović, Ivana (2006) Moguće poslovne strategije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (867kB)

Sažetak

U mnogobrojnim poslovima danas budućnost je neizvjesna i nesigurna zbog brzog zastarijevanja i promjena tehnike i tehnologije, promjenjivih financijskih tržišta, političkih nestabilnosti, akcija konkurencije, institucijskih uvjeta i zakona te društvenog okružja. Dobar strateški management je preduvjet da bi poduzeće spremno odgovorilo izazovima okoline. U takvoj turbulentnoj okolini izuzetno je važno primijeniti odgovarajuću poslovnu strategiju kako bi postali tržišni lideri, zadržali konkurentsku prednost, ili se jednostavno «održali» na tržištu punom izazova te zaista oštre konkurencije. Predmet ovog diplomskog rada bila je analiza mogućih poslovnih strategija u poduzećima, i njihova obilježja. Pri pisanju rada korištene su metode analize, generalizacije, metode konkretizacije, klasifikacije, metoda deskripcije, te kompilacije. Na samom početku, u drugom poglavlju obrađuje se definicija strateškog managementa, manageri; tko su i čime se bave, pojam strategije te kako je ona ušla u poslovnu ekonomiju. U trećem poglavlju analizira se proces strateškog managementa kroz njegove faze i korake; od analize okoline, postavljanja misije, vizije i ciljeva, obrađena je SWOT analiza koja prethodi formuliranju strategije, zatim implementacija strategije te na kraju kontrola i evaluacija iste. Četvrto poglavlje obrađuje izbor strategija i različite portfolio matrice kao načine izbora strategije, te se obrađuju tri razine strategija poduzeća – korporacijska, poslovna i funkcijska. Peto, temeljno poglavlje bavi se mogućim poslovnim strategijama u nekom poduzeću, gdje su te iste strategije podijeljenje prema kriterijima na osnovi portfelj matrice, prema konkurentskoj prednosti i širini tržišta, prema životnom ciklusu proizvoda, te na kraju i kao druge vrste poslovnih strategija. U posljednjem, šestom poglavlju, dan je zaključak ove teoretske analize. Svrha ovog diplomskog rada bila je prodrijeti dublje u srž problema vezanih za suvremeno poslovanje, svim prednostima ali i manama, te zamkama pri izboru određene strategije, koja je sastavni ali također i nezaobilazan dio svakog poduzeća; bez strategije ona ne mogu ni opstojati u tržišnoj utakmici. Tržišni ambijent zemlje u kojoj poduzeće ostvaruje svoju djelatnost sadrži prilike i opasnosti koje je nužno pravovremeno iskoristiti, odnosno izbjeći. Poduzeće je neprekidno suočeno sa serijom velikih prilika koje su dobro prerušene u probleme, te je zadatak managementa da ih identificira, anticipira, te raščlani na trajne, žurne ili odložive. Od managementa poduzeća se očekuje da, ne samo otkriva vanjske prilike, već da usklađujući svoju unutrašnju konfiguraciju i jačanjem konkurentske prednosti, neutralizira ili prijetnje pretvori u prilike. Početkom 50- tih godina prošlog stoljeća u literaturi i poslovnoj praksi upravljanje poduzećem počinje se opisivati kao strategija i taktika vodjenja njegovih operacija. U ostvarivanju ciljeva u tržišnom ambijentu poduzeće dolazi u konfliktne situacije sa svojim konkurentima, gdje za poslovni uspjeh je bitna svijest o vlastitim jakim i slabim stranama, kao i konkurentovim, uključujući i anticipaciju njihovih namjera i, shodno tome, izbor pravca i načina djelovanja. Sve više se govori o svojevrsnoj ratnoj areni, gdje se bitke i ratovi dobijaju idejama i managerskim vještinama u kombinaciji s resursima poduzeća. Otuda strategija kao vojni termin, koja opisuje vještinu kombiniranja vojnih snaga da bi se postigao određeni ratni cilj. Primjena strategije na području poslovnog odlučivanja značajno je bila inicirana pojavom raznih teorijskih koncepata pravila ponašanja upravo sudionika u konfliktnim situacijama kako bi se poboljšala vjerojatnost dobitka. U tom pogledu kao osnove primjene strategije bile su teorije igara koje su razvili Neuman i Morgenstern, gdje karakteristike strategije razmatraju u kontekstu ekonomskog ponašanja. To je doprinijelo tome da se ključni problemi upravljanja u poduzeću gledaju kao pitanja strategijskog ponašanja. Izgradnja strategije obuhvaća analizu informacija i sintezu informacija, odnosno pretvaranje informacija u znanje kroz proces učenja. Znanje je osnova definiranja vizije. Pri tome se koriste «meke» (znanje planera) i «tvrde» (podaci u bazi istraživanja) informacije. Izgradnja strategije je složen proces koji uključuje sofisticirane, suptilne i podsvjesne elemente ljudskog razmišljanja koji se ne mogu programirati. Uspješan strateg kombinira fleksibilno primjenjeno znanje s nerigoroznom kontrolom. Određeno rivalstvo, i nesporazumi među poslovnim funkcijama nastaju zbog specifičnosti njihove djelatnosti i razlike u gledanju na ciljeve i pravce i metode njihove realizacije. Stoga je nužno da top management prepozna značaj i specifičnosti svake poslovne funkcije i da shodno tome, osigura odgovarajuću horizontalnu i vertikalnu koordinaciju njihovog djelovanja. Budući da se ostvaruje u dinamičkom konkurentskom ambijentu, strategija podrazumijeva razumijevanje konfliktnih situacija i pripremu plana sudjelovanja u njima kao i pravovremenu spoznaju izazova općeg okruženja i mogućnosti poduzeća da iste iskoristi. Strategija je usmjerena ka kapitaliziranju sadašnje i buduće strukture poslovnog portfolia i ukupne infrastrukture poduzeća. Osnovna uloga strategije je u tome da, kombinirajući resurse i ostale kompetentnosti poduzeća i izazove i ograničenja okruženja, uvijek pronalazi najbolje načine za ostvarivanje misije i ciljeva poduzeća. Strategija je ujedno i poticaj za inovacijsku aktivnost, odnosno iniciranje i realizaciju poslovnih projekata. Strategija poslovnih jedinica ili prepoznatljivih zaokruženih cjelina poslovanja prije svega odnosi se na način kako će se priskrbiti konkurentska pozicija tog dijela poslovanja u industrijskoj grani. Najčešće se promatra oportunost primjene tri generičke poslovne strategije koje je u literaturu i poslovnu praksu uveo Michael Porter a to su: vodstvo u troškovima, diferenciranje i tržišno fokusiranje. Također postoje poslovne strategije na osnovi portfelj matrica (Zvijezde, Krave Muzare, Psi, Upitnici), na osnovi životnog ciklusa proizvoda (strategije u fazi uvođenja, fazi rasta te zrelosti), te ostale poslovne strategije. Na razini kontrole stvaranja vrijednosti za kupce, važno je spomenuti koncept analize stvaranja dodane vrijednosti Michaela Portera. U tom kontekstu konkurentsku prednost moguće je postići nadmoćnim troškovnim položajem (nižim troškovima od konkurencije), ili diferencijacijom; odnosno superiornijom sposobnošću poduzeća za proizvodnju one dodane vrijednosti koju potrošač traži. Koncept stvaranja dodane vrijednosti daje veću važnost aktivnostima koje unutar poduzeća stvaraju dodanu vrijednost negoli samom procesu oblikovanja poslovne strategije. Poslovna strategija snažno je oruđe za postizanje većeg stupnja konkurentnosti. Održavanje konkurentske prednosti je «sveti Gral» suvremene poslovne strategije: svako poduzeće pokušava identificirati i iskoristiti prilike za postizanje konkurentskih prednosti u svojoj industriji. U konkurentskoj borbi nagrada obično pripada najinovativnijem poduzeću, koje uspijeva pronaći potpuno nove načine konkuriranja. Danas u uvjetima tržišne privrede, koju karakterizira utakmica većeg broja ponuđača, bez provođenja poslovnih strategija nemoguće je opstati, pogotovo velikim firmama. Poduzeće danas mora razumjeti potrebe, želje, navike i mogućnosti potrošača, te steći mogućnost za njihovo zadovoljenje bolje od konkurencije. Jer natjecati se na tržištu slično je ratovanju. Zadobiješ ozljede, patiš od posljedica a najbolja strategija pobijedi. Kako je Michael Porter rekao:»Bit formuliranja konkurentske strategije povezuje poduzeće s njenom okolinom... Najbolja strategiju za danu firmu je na kraju krajeva, jedinstvena konstrukcija koja je odraz njenih određenih okolnosti.»

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006/44
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:09
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/965

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku