E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvo nekretnina, postrojenja i opreme

Batelić, Marko (2006) Računovodstvo nekretnina, postrojenja i opreme. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (603kB)

Sažetak

Cilj ovog diplomskog rada bio je ukazati na ulogu računovodstva nekretnina, postrojenja i opreme u poslovanju suvremenog trgovačkog društva. Nekretnine, postrojenja i oprema čine dugotrajnu materijalnu imovinu (ili materijalna stalna sredtva) trgovačkog društva koju ono nabavlja za uporabu u poslovanju te je stoga nema namjere prodavati. Od nabavljenog predmeta nekretnina, postrojenja i opreme trgovačko društvo očekuje priljev budućih ekonomskih koristi pa je to i jedan od osnovnih kriterija priznavanja imovine u financijskim izvještajima. Za dugotrajnu materijalnu imovinu karakteristična je dugotrajnost njene uporabe i često duži postupak njezine nabave. Sve osnovne postavke za računovodstveno postupanje s nekretninama, postrojenjima i opremom su u ovom radu primijenjene na konkretan primjer u praksi. Trgovačko društvo «Rabac» d.d. za hotelijerstvo i turizam. Rabac d.d. sa sjedištem u Rapcu osnovano je kao dioničko društvo na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 05. ožujka 1994.g. Temeljni kapital Društva iznosi 374.521.400,00 kuna, podijeljen na 1.012.220 redovnih dionica na ime svake u nominalnom iznosu od 370,00 kuna. Najveći udio u materijalnoj imovini trgovačkog društva «Rabac» d.d. čine građevinski objekti što je normalno za ovu vrstu trgovačkog društva, naime «Rabac» d.d. je hotelska kuća. Najveći udio u vlasništvu imaju: Dom holding (31%), SN holding (18,57%), SZIF (15,3%), te ostali. Računovodstveni postupak s nekretninama, postrojenjima i opremom, kojeg uređuju Međunarodni računovodstveni standardi, je opisan i analiziran upravo kroz najvažnije Međunarodne računovodstvene standarde za ovo područje računovodstva, a to su između ostalih: MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 36 - Umanjenje imovine. U njima se objašnjavaju svi postupci s nekretninama, postrojenjima i opremom u poslovanju trgovačkog društva. Trošak stjecanja nekog sredstva je zbroj izdataka koji su nastali da bi odnosno sredstvo bilo stečeno. Kroz MRS 16 razrađeni su svi troškovi koji su uključeni u nabavnu vrijednost nekog predmeta nekretnina. Nakon početnog priznanja kao sredstva, neki predmet nekretnina, postrojenja i opreme treba iskazati po njegovu trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja. Revalorizacija, kao računovodstveni postupak, potrebna je kada se fer vrijednost nekog sredstva znatno razlikuje od njegovog knjigovodstvenog iznosa. Klasično mjerenje vrijednosti imovine po trošku nabave temelji se na povijesnim podacima koji ponekad već u trenutku sastavljanja bilance odudaraju od stvarne vrijednosti imovine. Primjena alternativnog postupka vrednovanja imovine po tekućim cijenama omogućuje poduzetniku raspolaganje podatkom o vrijednosti imovine po «sadašnjim» cijenama, što je od posebnog značenja za donošenje poslovnih politika i utvrđivanje pokazatelja uspješnosti poslovanja trgovačkog društva. Trošenje nekretnina, postrojenja i opreme tijekom vremena uporabe može se promatrati s aspekta fizičkog trošenja i s aspekta ekonomskog trošenja. Fizičko trošenje materijalne imovine posljedica je njezina korištenja, njezine izloženosti suncu, vjetru i ostalim klimatskim čimbenicima. Ekonomsko trošenje materijalne imovine posljedica je razvoja znanstveno-tehnološkog procesa te tržišne potražnje čime dolazi do potrebe za novom i modernijom materijalnom imovinom. Stopu i metodu amortiziranja determinira korisni vijek uporabe koji se definira kao razdoblje u kojem se očekuje da će trgovačko društvo koristiti sredstvo, ili kao broj proizvoda ili sličnih jedinica koje se očekuje da će ih trgovačko društvo ostvariti od tog sredstva. Proces utvrđivanja amortizacije ima značajan utjecaj u prezentiranju financijskog položaja i rezultata poslovanja trgovačkog društva. Njegova temeljna svrha je postizanje načela sučeljavanja prihoda računovodstvenog razdoblja s troškovima robe i usluga koje su, potrošene prilikom napora za generiranjem tog prihoda. Postoje tri metode obračuna amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koje propisuje MRS 16: pravocrtna, metoda opadajućeg salda i funkcionalna. Svaka metoda ima svojih prednosti ali i nedostatke, a izbor metode amortizacije je povezan s ciljem koji je postavljen politikom amortizacije. Učinci prvih dviju metoda amortizacije ilustrirani su na primjeru zgrade hotela «Lanterna», a funkcionalna metoda na minibusu Cimos Citroen TIP C25. Kontinuirano reinvestiranje amortizacije osigurava realizaciju ciljeva mikroekonomije i makroekonomije. Sredstva amortizacije se ne akumuliraju isključivo za potrebe i do vremena zamjene sredstva koje se amortizira, već se kontinuirano ulažu za nabavke novog, neovisno o zastarijevanju prethodnog. Proces kontinuiranog reinvestiranja amortizacije je bitan faktor raznovrsnih ekonomskih multiplikativnih efekata, a u tom procesu djeluje amortizacijski multiplikator. Amortizacijski multiplikator je pokazatelj varijabilnih i konstantnih multiplikativnih efekata osnovnog kapitala kod procesa reinvestiranja amortizacije. Multiplikativni efekti početno uloženog kapitala su ograničeni trajanjem procesa kontinuiranog reinvestiranja amortizacije. Stoga je očita potreba kontinuiteta reinvestiranja, jer o njegovoj trajnosti ovise svi multiplikativni efekti određenih poslovnih subjekata. Temeljem svega navedenog, može se konstatirati da je potvrđena hipoteza iz uvodnog dijela. Naime, računovodstveni postupci s nekretninama, postrojenjima i opremom su zaista od presudne važnosti za poslovanje trgovačkog društva koje posluje u promjenjivom tržišnom okruženju.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006/60
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.4 Računi (konta). Računovodstveni sustavi. Računovodstvo troškova
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 20 Jan 2012 10:10
Zadnja promjena: 20 Jan 2012 10:10
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/981

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku