E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacija marketinga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske

Turković, Martina (2009) Organizacija marketinga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (478kB)

Sažetak

Predmet diplomskog rada je organizacija marketinga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske. Nacionalni parkovi i parkovi prirode imaju važnu ulogu u turističkoj ponudi Republike Hrvatske. Trendovi zabilježeni na svjetskom turističkom tržištu ukazuju da netaknuta priroda, u doba kada se pretjeranim korištenjem prirodnih resursa ubrzano pogoršava stanje okoliša, postaje sve češći cilj posjeta mnogobrojnih turista. Nacionalni parkovi i parkovi prirode su javna dobra koja trebaju biti dostupna svima, a zbog jedinstvenih prirodnih karakteristika tih parkova i njihovih osjetljivih eko-sustava nužno je, više nego drugdje, upravljati tim resursima na principu održivog razvoja. Održivi razvoj je razvoj koji vodi računa da zadovoljenje potreba sadašnjih generacija ne dovodi u pitanje mogućnost zadovoljenja potreba budućih generacija. Primjereno upravljanje tim resursima i njihovo očuvanje za buduće generacije može se temeljiti jedino na točnim i pravovremenim informacijama kako o stanju prirodnih resursa tako i o karakteristikama, stavovima i ponašanju njihovih posjetitelja. Upravi je cilj ovog diplomskog rada uočiti važnost implementiranja marketinške koncepcije u upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode kako bi se omogućila turistička valorizqacija nacionalnih parkova i parkova prirode u skladu s konceptom održivosti. Temeljna radna hipoteza diplomskog rada glasi: konzistentnim spoznajama o marketingu i turizmu u nacionalnim parkovima moguće je ustvrditi važnost organizacije marketinga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske za njihovo adekvatno upravljanje i turističko valoriziranje. U znanstvenom istraživanju, formuliranju i prezentiranju ovog diplomskog rada korištene su u odgovarajućim kombinacijama brojen zananstvene metode kao što su: metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, metoda komparacije, metoda deskripcije i metoda klasifikacije. Diplomski rad se sastoji od sedam dijelova. Uvoda u kojem je predstavljen predmet istraživanjam, definirani su svrha i cilj istraživanja, prezentirane su korištene metode istraživanja i struktura rada. Drugi dio je prezentacija temeljnih značajki turizma u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. U okviru njega istaknut je pojam nacionalnih parkova i parkova prirode. Posebno je istražena turistička funkcija i praćenje turističe potražnje u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Također je dan osvrt na ekološka pitanja i probleme korištenja i zaštite nacionalnih parkova i parkova prirode. U trećem dijelu daje se uvid u teorijske značajke organizacije marketinga u neprofitnim organizacijama, kakve su, u ostalom i ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, uz pregled njegova razvoja i pojmovnog definiranja. Četvrto poglavlje istražuje stavove i potrošnju posjetitelja u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Republici Hrvatskoj. Pri tome je korišteno istraživanje Instituta za turizam Republike Hrvatske: Stavovi i potrošnja posjetitelja u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske, TOMAS 2006. U petom poglavlju analizirana je organizacaija marketinga u Nacionalnom parku Paklenica i Parku prirode Učka. Uz opće značajke navedenih ustanova, prikazane su njihove organizacijske strukture i organizacija marketinga. Šesto poglavlje je zaključak u kojem su iznijete spoznaje do kojih je došlo obradom zadane teme. U posljednjem poglavlju , literaturi, iznijeta je bibliografska građa korištena pri obradi ove teme, poredana po abecednom redu. Prilikom turističke valorizacije nacionalnih parkova i parkova prirode posebno se vodi računa o tome da se ne ugrozi niti jedna njegova prirodna, povijesna ili kulturna vrijednost. Turistima više nisu dovoljni samo sunce i plaža, nego žele nešto novo vidjeti i doživjeti pa su ture po nacionalnim parkovima i parkovima prirode sve aktualnije, a time i sve izdašniji izvori prihoda. Međutim, nameće se nužnost posebnog upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode tijekom njihove turističke valorizacije, kako ne bi došlo do uništenja okoliša u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. U nacionalnim parkovima i parkovima prirode potrebno je razvijati turizam na ekološkim principima i kriterijima razvoja. Pri tome je potrebno voditi računa o granici održivosti. Modelom „carring capacity“ potrebno je procijeniti odnos između raspoloživog prirodnog resursa (prostora) i njegovih posjetitelja, te na temelju takvih procjena odrediti granice rasta. Međutim, globalni podaci o turizmu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode ne postoje. U novije vrijeme, u nekim zemljama, državna tijela zadužena za upravljanje nacionalnim aprkovima i parkovima prirode vode evidenciju o broju posjetitelja i njihovu zadovoljstvu. Ipak, takvo sustavno praćenje obilježja posjetitelja u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima prirode više je izuzetak nego pravilo. Kao posljedica rezultati nisu usporedivi kako između parkova, tako između parkova i turističe potražnje općenito. Slična praksa je i u Hrvatskoj. Parkovi prikupljaju informacije o broju posjetitelja i njihovoj strukturi, uglavnom na osnovi broja prodanih ulaznica. Jedan od ciljeva svih zaštićenih područja je poboljšati znanje i razumijevanje prirode putem tiskanja informacijskih materijala te poboljšati komunikaciju s posjetiteljima. Zaštićena područja i biološka raznolikost koju štite mogu opstati za buduće generacije jedino putem informiranja i edukacije nove generacije. Poseban značaj u turističkom valoriziranju parkova ima organizacija marketinga. Zadatak marketinga je stvaranje nove slike i poimanja prirode te nove kulture i edukacije koja poštuje naslijeđe i štiti prirodu. U istraženom Nacionalnom parku Paklenica marketing organizira u sklopu Službe za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko – turističku djelatnost, a u Parku prirode Učka u sklopu Službe za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost. Ove službe obavljaju poslove u vezi s promicanjem parka, pribavljanjem sredstva putem sponzorstva i donacija, organiziranjem i nadziranjem turističko – rekreativnih djelatnosti, organiziranjem stručnih savjetovanja, simpozija i ostalo.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_30
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:40
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/506

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku